جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

شماره 4976 26/3/1359
وزارت دفاع
لایحه قانونی راجع به پرداخت هزینه کمیته انقلاب چییذر برای مدتی که حفاظت اموال پادگان لویزان ومراکز دیگکر را بعهده داشته اندکه درجلسه مورخ 3/3/59
به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده : به وزارت دفاع ملی اجازه داده می شود از محل صضرفه جوییهای بودجه سال جاری وزارت مزبور مبلغ 8512564 ریال هزینه پاسداران کمیته انقلاب چیذرکه حفاظت وحراست اموال پادگان لویزان،گروهان مخابرات،تاسیسات نظامی وفرهنگی سازمان صنایع دفاع ملی ومناطق مسکونی مستشاران خارجی را ازروزانقلاب اسلامی به مدت سه ماه به عهده داشته اند وبه وسیله حجت السلام سید اصغر هاشمی توسط کمیته چیذر پرداخت شده است به نامبرده پرداخت نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10293
تاریخ تصویب :
1359/03/03
تاریخ ابلاغ :
1359/04/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :