جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

شماره 4836 25/3/1359
وزارت کشاورزی وعمران روستایی
لایحه قانونی مربوط به ایجاد مراکز خدمات کشاورزی ،روستایی وعشایری که در جلسه مورخ 14/3/59به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد .

وزارت کشاورزی وعمران روستایی موظف است به تدریج در یکی از دهستانهای کشور واحدی به نام مرکز خدماتکشاورزی وروستایی وعشایری بر اساس این ماده واحده و آیین نامه های اجرایی آن ایجاد نماید .
هدف ومنظور از تشکیل خدمات کشاورزی وروستایی و عشایری دهستان عبارت است از :توسعه فعالیتهای کشاورزی ،روستایی ،عشایری وارایه و عرضه خدمات فنی –اعتباری-زیر بنایی –رفاهی –آموزشی وتحقیقی وترویجی وتهیه وتجهیز وتوزیع وسایل ولوازم ونهاده های کشاورزی و تسهیلات خدمات بازرگانی و سایر فعالیتهای مرتبط با امور مذکور ،باتوجه به نیازهایی که از طریق شوراهااعلام میشود وبا جلب همکاری و مشارکت مستمر مردم.
تبصره 1-حوزه عمل مرکز خدمات کشاورزی و روستایی وعشایری ((دهستان))است که باتوجه بموقعیت طبیعی و جغرافیایی ،سنتی ،قومی وبراساس عرف محل مشخص میباشد.مرکز عرضه خدمات ده یا قصبه ای است که عرفا"بصورت کانون ارتباطات و مبادلات دهستان در آمده باشد.در موارداستثنایی که بعلت وسعت وشرایط طبیعی دهستان ،یک مرکز خدمات بتنهایی نتواند جوابگوی نیازهای آن دهستان باشد ،وزارت کشاورزی وعمران روستایی میتواند مرکز خدمات دیگری با حوزه عمل خاص باحوزه معین ،ایجاد نماید.
تبصره 2-مرکز خدمات کشاورزی وروستایی وعشایری در هر دهستان از نظر اجرایی بصورت مستقل اداره خواهد شدو تعدادوترکیب پرسنل آن در هر مورد باتوجه بشرایط منطقه وحجم فعالیت مرکز تعیین و بوسیله وزارت کشاورزی وعمران روستایی وسایر وزارت خانه های ذیربط تامین خواهد گردید.
منابع مالی واعتبارات مربوطباین مراکذ همه ساله در بودجه عمومی کشور منظور خواهد شد.
تبصره 3-بلحاظ ضرورت رعایت هماهنگی درارایه خدمات به روستاییان وعشایر ،وزارتخانه ها ی نیرو ،راه وترابری ،آموزش وپرورش ،بهداری وبهزیستی وسایر وزارتخانه ها وسازمانهای ذیربط دولتی مکلفند درمناطقی که این مراکز خدمات تشکیل می شودفعالیتها وبرنامه های مربوط به روستاییان را با همکاری این مراکز برنامه ریزی وبمرحله اجرا درآورند.
تبصره 4- ترتیب همکاری شوراهای ده ودهستان ،تعاونیهای سنتی ، نهادهای انقلابی .بانک کشاورزی وواحدهای اجرایی وزارت کشاورزی وعمران روستایی مستقر درخارج حوزه دهستان با مرکز خدمات وهمچنین نحوه ارتباط مراکز خدمات دهستان با یکدیگر وبامرکز خدمات شهرستان درآیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
تبصره 5- آیین نامه اجرایی این قانون بوسیله وزارت کشاورزی وعمران روستایی وسازمان برنامه وبودجه مشترکا"تهیه وبتصویب هییـتوزیران خواهد رسید.
تبصره 6- وزارت کشاورزی وعمران روستایی موظف است سازمان و تشکیلات جدید خود را درجهت اجرای این ماده واحده تنظیم نموده وپس از تصویب مراجع قانونی بتدریج بمرحله اجرا بگذارد.
شورای انقلاب اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10293
تاریخ تصویب :
1359/03/14
تاریخ ابلاغ :
1359/04/09
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :