جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

شماره 4810 - 25/3/1359
سازمان برنامه وبودجه
لایحه قانونی تامین اعتبار واعطای اختیارات ویژه بمنظور بازسازی شهرها وروستاهای استان کردستان وجبران خسارات وارده به مردم وادارات دولتی درجریان درگیریهای مسلحانه اخیر که درجلسه مورخ10/3/ 59به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده – به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده می شودمبلغ یک میلیارد (1000000000)ریال ازمحل اعتبارات ردیف 501002(هزینه های خاص دستگاههای اجرایی )قانون بودجه سال 1359بمنظور بازسازی شهرها وروستاهای استان کردستان وجبران خسارات وارده به مردم واردات درجریان درگیریهای مسلحانه اخیر دراستان مزبوراختصاص دهد تاتوسط وزارت امور اقتصادی ودارایی به ترتیب مقرر دراین قانون دراختیار استانداری کردستان گذارده شود ومورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1- ضوابط ونحوه عمل درمورد تشخیص وجبران خسارات وارده بمردم وادارات دولتی ازمحل اعتبارموضوع این قانون توسط کمیسیونی که بریاست استاندار وباشرکت افراد زیر:
الف – دونفر معتمد محلی به تشخیص ومعرفی استانداری کردستان
ب- یکنفر از مهندسین ارتش به معرفی فرمانده لشکر 28کردستان
پ- یکنفر ازجهاد سازندگی
ت- یکنفر ازنماینده سپاه پاسداران
ث- معاون فنی استانداری کردستان
تشکیل می شودتعیین خواهد شد.
تبصره 2- وجوه مربوط باعتبار موضوع این قانون به حساب ختصی که برای این منظور بااطلاع خزانه دار دربانک ملی محل افتتاح می شودمنتقل خواهدشد و استفاده از آن با رعایت مقررات این قانون با امضاءمشترک استاندار وذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز خواهدبود.
تبصره 3- مصرف این اعتبار تابع قانون محاسبات همومی وسایر مقررات عمومی دولت نخواهد بودواسناد هزینه مربوط با رعایت مفاد این قانون با امضاءمشترک ذیحساب واستاندار بحساب قطعی منظور خواهدشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10293
تاریخ تصویب :
1359/03/10
تاریخ ابلاغ :
1359/04/09
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :