جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

__________________________________
روزنامه رسمی شماره10295-11/4/59 13
شماره 4518 19/3/1359
وزارت امور اقتصادی ودارایی
لایحه قانونی راجع به جبران زیان احتمالی بعضی از بانکها وکارمزد هم آهنگی سپرده های مورد نیاز بانکهای تخصصی که درجلسه مورخ 14/3/59
به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود:
الف –فقط زیان احتمالی سال 1358 برخی از بانکها رابه تشخیص وتصویب مجمع عمومی بانکها از محل سود همان سال بانک مرکزی ایران جبران نماید.
ب- درمواردیکه سپرده های برخی از بانکها مورد نیاز بانکهای تخصصی باشد به سپرده های مدت دار بانکهای تجارتی ،حداکثر تا 4درصد درسال به تشخیص موردی شورای پول واعتبار کارمزد هم آهنگی پرداخت نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10295
تاریخ تصویب :
1359/03/14
تاریخ ابلاغ :
1359/04/11
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :