جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

شماره 13634 25/3/1359
سازمان برنامه وبودجه
لایحه قانونی الحاق یک بند قانونی راجع به اصلاح تبصره قانون بودجه سال 1356 کل کشور که درجلسه مورخ 20/2/59 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده – بند زیر بعنوان بند((ز)) به لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور افزوده میشود.
ز- مق حضور اعضای شورایعالی فنی برای هر جلسه مبلغ پنجهزارریال تعیین میگردد که با رعایت مفاد لایحه قانونی مربوط به حداقل وحداکثر دریافتی کارکنان دولت نسبت به مجموع دریافتی اعضاءاز صندوق دولت (اعم ازشاغل وبازنشسته )وسایر مقررات مربوط بوسیله سازمان برنامه وبودجه قابل تأمین وپرداخت بوده وتغییرات بعدی آن منوط به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه شورای اقتصاد خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10295
تاریخ تصویب :
1359/02/20
تاریخ ابلاغ :
1359/04/11
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :