جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

شماره 5096 59/3/1359
وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی مربوط به تجدید نظر درقیمت واحد بهای گوشت مصرفی پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران که درجلسه مورخ 24/3/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – بوزارت دفاع ملی اجازه داده میشود از یکم دیماه 1358 درپایان هر سه ماه نرخ پیمانهای گوشت منعقده برای سال 58-1359 را براساس نظر کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان گوشت ،کمیته صنفی وشهرداری محل تحت نظارت فرمانده سازمان مناقصه گذار وبا حضور پیمانکار مربوطه مورد تجدید نظر قرار داده ونوسانات قیمت گوشت را درسه ماه گذاشته محاسبه وبحساب پیمانکار منظور نماید.
تبصره – تفاوت گوشت مزبور راکه مربوط به سه ماده آخر سال 1358 میباشد از محل مانده اعتبار خواروبار همان سال ومابه التفاوت مربوط به سال جاری از محل اعتبار سال 1359 قابل تأمین وپرداخت میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10295
تاریخ تصویب :
1359/03/24
تاریخ ابلاغ :
1359/04/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :