جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 5202 31/3/1359
لایحه قانونی راجع به تصفیه وپاکسازی درکانون وکلاء دادگستری که درجلسه مورخ 20/3/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بشورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده میشود بمنظور تصفیه وپاکسازی درکانون وکلاء هیأتی مرکب از پنج نفر از وکلاء دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کندوتاتصفیه کامل درکانون وکلاؤدادگستری انتخابات هیأت مدیره جدید برگزار نمیشودوهیأت مدیره فعلی کانون وکلاء دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود.
تبصره - جرایم وتخلفاتی که معیار پاکسازی است همانست که درلایحه پاکسازی کارمندان دولت مصوب شورای انقلاب آمده است .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10295
تاریخ تصویب :
1359/03/20
تاریخ ابلاغ :
1359/04/11
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :