جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

شماره 5100 29/3/1359
وزارت امور اقتصادی ودارایی
لایحه قانونی راجع به معافیت گمرکی اتومبیلهای 38 نفر کارکنان دربار سابق تا پایان مدت پنج سال از تاریخ ترخیص که درجلسه مورخ 17/3/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – به گمرک ایران اجازه داده میشود اتومبیلهای 38 نفر کارکنان دربار سابق را بشرح زیر:
1- مجید وزیری 2- محمد حسین الفت 3- جهانگیر میرزایی 4- نادر حاج کندی 5- جمال خانلری خانی 6-جمال الدین صفوی 7- ابوالفضل کاضمی 8- صفت اله حقیقی 9- حسین مهدوی 10- نصرت الله عمویی 11- دکتر اسمعیل بهبهانی 14-غلامعلی ثالثی 15 –محمدلرزاده 16-محمد مهدی قطب زاده 17- زهرا شریعت 18- جعفر جعفرزاده 19- مسیب وفایی 20- بهروز دانشفر 21- احمد کثیر لو22- عیسی هژبروند23- شاهرخوزیرری 24 –نصرت الله دقیق درویشبان 25- پرویز شاهوار 26- حسین مصلح زهرایی 27- سید محمد حسن معصومی 28- اسمعیل ارونقیان 29- سید محمود عدل حسینی 30- رضا مرزوقی 31- قربان میرزایی 32- سید حسین حساس 33- دکتر محمد علی صابری 34- دکتر محمد تقی خزیمه 35- بیژن رایی 36- محمد رفیع رفیعی 37- رسول رخشانی 38- صمد راشدی . که بموجب بند یک ماده 37 قانون امور گمرکی ترخیص گردیده است ومالکیت دارندگان آنها از طرف بنیاد مستضعفان محرز گردیده کماکان معافیت اتومبیلهای مذکور را تا پایان مدت پنج سال از تاریخ ترخیص معتبر وجهت شماره گذاری به اداره راهنمایی ورانندگی معرفی نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10295
تاریخ تصویب :
1359/03/17
تاریخ ابلاغ :
1359/04/11
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :