جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

شماره 168 26/3/1359
وزارت بازرگانی
لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی صنعتی ومعدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی که درجلسه مورخ 24/2/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – ماشین آلات تولیدی که باموافقت وزارت صنایع ومعادن توسط واحدهای تولیدی ، صنعتی ومعدنی مجاز وارد میشود به تشخیص وزارت صنایع ومعادن از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی معاف است.
تبصره – درصورتیکه این قبیل ماشین آلات بمصرف دیگر غیر ازمصرف تعیین شده از طرف وزارت صنایع ومعادن برسد عمل قاچاق محسوب میشود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10295
تاریخ تصویب :
1359/02/24
تاریخ ابلاغ :
1359/04/11
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :