جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

شماره 4838 25/3/1359
وزارت امور اقتصادی ودارایی
لایحه قانونی مربوط به ترکیب مجمع عمومی سازمان صنایع دفاع ملی وشرکتهای وابسته که درجلسه مورخ 27/1/59 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون وزیر دفاع ملی – وزیر مشاور ورییس سازمان برنامه وبودجه – وزیر امور اقتصادی ودارایی – وزیر صنایع ومعادن ووزیر بازرگانی یا معاونان آنان بنمایندگی دولت مجامع عمومی سازمان صنایع ملی وشرکتهای وابسته به آن را تشکیل میدهند مقررات مغایر بااین قانون از تاریخ فوق ملغی است .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10295
تاریخ تصویب :
1359/01/27
تاریخ ابلاغ :
1359/04/11
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :