جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

شماره5372 2/4/1359
سازمان برنامه وبودجه
لایحه قانونی تأمین اعتبار مورد نیاز کمک به مخترعین که درجلسه مورخ 10/3/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .

ماده واحده – به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده میشود که مبلغ دومیلیارد (2000000000) ریال از محل ردیف 501002 (هزینه های خاص دستگاههای اجرایی) قانون بودجه سال 1359 تأمین ودراختیار وزیر صنایع ومعادن قرار دهد .
تبصره 1- مصرف اعتبار فوق تابع قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود واسناد هزینه مربوط با امضاء مشترک ذیخساب ووزیر صنایع ومعادن بحساب قطعی منظور خواهدشد .
تبصره 2- پیش بینی هزینه ها بشرح زیر میباشد :
1-هزینه آزمایش اقلام ساخته شده ومواد اولیه ضروری 10%
2-هزینه نمونه سازی مبتکرین ومخترعین که امکانات مالی ندارند 15%
3- حق الزحمه افرادیکه درجهت اجرای اهداف کارمیکنند . 15%
4-ایجاد تأسیسات وکارگاه 30%
5-هزینه های انتشاراتی وتبلیغات 10%
6-هزینه های متفرقه 20%
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10299
تاریخ تصویب :
1359/03/10
تاریخ ابلاغ :
1359/04/16
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :