جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 5400 2/4/1359
لایحه قانونی راجع به تامین اعتبار جهت کمک به پرداخت حقوق کارگران شرکت استیودورینگ که درجلسه مورخ10/3/ 59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد .
ماده واحده - به نخست وزیری اجازه داده میشود که مبلغ دویست میلیون ریال از محل اعتبارات دولت (ردیف 501001 بودجه سال جاری ) جهت کمک به پرداخت حقوق کارگران شرکت استیودورینگ خرمشهر بطور بلاعوض تامین و دراختیار وزارت کار وامور اجتماعی قرار دهد. مصرف اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی وآئین نامه های مربوط مستثنی بوده وبا امضا مشترک وزیرکار و امور اجتماعی وذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور میشود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10299
تاریخ تصویب :
1359/03/10
تاریخ ابلاغ :
1359/04/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :