جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

شماره 5594 4/4/1359
وزارت امور اقتصادی ودارایی
لایحه قانونی راجع به اجازه اعطای مبلغ یک میلیارد ریال وام بصورت علی الحساب به شرکت سهامی صنایع شیر ایران که درجلسه مورخ14/3/ 59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .

ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود مبلغ یک میلیارد ریال وام بصورت علی الحساب بشرکت سهامی صنایع شیر ایران جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران ومشاوران ، واریز تعهدات واعتبارات اسنادی وسایر هزینه های سرمایه گذاری ثابت یازده کارخانه درشهرستانهای مختلف پرداخت نماید .
باز پرداخت این وام را سازمان برنامه و وبودجه در قالب بودجه سال 1360 شرکت سهامی صنایع شیر ایران تعهد می نماید .
تبصره 1- شرکت سهامی شیر ایران مکلف است از تاریخ تصویب این لایحه هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت عملیات یازده کارخانه فوق الذکر را بسازمان برنامه و بودجهگزارش دهد و ضمناً درارتباط با احداث کارخانه های مذکور عملیات خود را طوری انجام دهد که درقالب موافقت نامه های طرحهای عمرانی قابل پیگیری ونظارت باشد تا بتواند موضوع را درسال 1360 درقبال موافقت نامه طرحهای عمرانی منظور نماید .
تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه مجاز است با توافق دستگاه اجرایی با توجه به نیازهای کشور محل احداث ، ظرفیت ونوع تولیدات کارخانه ها ( محصولات لبنی ) را تغییر دهد ویا هر اصلاحی را که در ارتباط با تولید وتوزیع ومصرف این کارخانه ها باشد بعمل آورد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10310
تاریخ تصویب :
1359/03/14
تاریخ ابلاغ :
1359/04/29
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :