جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

شماره 15164 25/4/1359
دفتر ریاست جمهوری
لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج که درجلسه مورخ 19/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد

ماده 1- بر مبنای تعالیم عالیه اسلام که هر فرد مسلمان باید با آمادگی کامل مهیای دفاع و جهاد علیه تجاوز کاران و موانع راه خدا باشد و بموجب اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بمقتضای ضرورت انقلاب که همه افراد ملت ایران باید علیه دشمنان ایران و انقلاب اسلامی تجهیز شوند و به پیروزی از فرمان رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی ، سازمان بسیج ملی برای آموزش و سازماندهی همه افراد داوطلب بمنظور مقابله با هر گونه تهدید و تجاوز داخلی و خارجی و پاسداری از دستآوردهای انقلاب اسلامی تا تحقق کامل نظام اسلام ونیز ایجاد آمادگیهای لازم در مردم برای مقابله با آثار ناشی از وقوع سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه زیر نظر رهبر یا شورای رهبر و وابسته به ریاست جمهوری تأسیس میگردد :
تبصره – بسیج ارتش بیست میلیونی برای مقاصد دفاعی منحصراً با صدور فرمان از طرف رهبر یا شورای رهبری خواهد بود .
ماده 2- وظایف کلی سازمان بسیج ملی عبارتست از : تهیه و اجرای برنامه های تعلیمات نظامی ، عقیدتی و حفاظتی برای کلیه داوطلبان ارتش بیست میلیونی در سراسر کشور .
- سازماندهی و تجهیز کلیه داو طلبان متعهد برای مبارزه و دفاع در برابر تجاوز ، تهدید و دخالت دشمنان خارجی و عوامل سرسپرده داخلی آنان .
تهیه طرحها و برنامه های بازم جهت ایجاد آمادگی در مردم بمنظور پیشگیری از بروز سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه و مقابله با آثار سوء ناشی از آنها و هماهنگ کردن فعالیتهای مربوطه در زمان اضطرار .
نظارت بر چگونگی اقدامات انجام شده و ارزشیابی پیشرفت فعالیتهای بسیج ملی در سطح کشور و تهیه و تقدیم گزارشات لازم بمراجع ذیربط .
ماده – مقررات و آئین نامه های اجرائی این قانون و تشکیلات سازمان وسیله سازمان بسیج ملی ، با همکاری دفتر ریاست جمهوری ، وزارت کشور ، وزارت دفاع ملی ، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ، سپاه پاسداران تهیه و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( از نظر تشکیلات ) پس از تصویب هیئت وزراء بموقع اجراء گذارده خواهد شد .
تبصره 1- رویس سازمان بسیج ملی از طرف رهبر یا شورای رهبری منصوب میگردد .
تبصره 2- خط مشی کلی بیج ملی توسط شورای عالی دفاع ملی تعیین میگردد و هر گونه تغییر یا جرح یا تعدیل در خط مشی تعیین شده وسیله همان شورا انجام خواهد شد .
تبصره 3- تصمیمات مربوط به چکونگی اجرای خط مشی تعیین شده و واگذاری مسئولیتها و وظایف به عناصر تابعه در ستاد بسیج توسط شورائی مرکب از رویس و مسئولان قسمتهای مختلف سازمان اتخاذ گردیده و وسیله رئیس سازمان بمرحله اجراء در میآید .
ماده 4- پشتیبانیهای آموزشی و لجستیکی سازمان بسیج ملی ، ضمن درنظر گرفتن اصل خود کفائی ارتش بیست میلیونی ، بعهده وزارت دفاع ملی و کلیه سازمانهای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران خواهد بود . نحوه و حدود این گونه پشتیبانیها در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد .
ماده 5- تشکیلات سازمان بسیج ملی درمراکز استانها و شهرستانها و بخشها و روستاها بر اساس آئیننامه های اجرائی مصوب و خط مشی کلی تشکیلاتی سازمان بسیج ملی تهیه و با همکاری استانداران، فرمانداران ، بخشداران و دهبانان اجراء و جزء بسیج ملی مرکز خواهد بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10328
تاریخ تصویب :
1359/04/19
تاریخ ابلاغ :
1359/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :