جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

شماره 6140 25/4/1359

وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به تأمین گوشت مصرفی کشور که درجلسه مورخ 21/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .

ماده واحده – به وزارت کشاورزی کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که جهت تأمین گوشت مصرفی ورفع نیازمندیهای مملکت تعداد یکصدو یازده هزار رأس گوسفند و بز زنده و سی هزار رأس گوساله زنده بهر مبلغ واز هر کشوری که مصلحت بداند بدون رعایت تشریفات مناقصه خریداری و بکشور وارد نماید .وزارت کشاورزی در صورتیکه برای طرح های خود لازم بداند مجاز است این تعداد را افزایش داده و به اطلاع هیئت دولت برساند .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10329
تاریخ تصویب :
1359/04/21
تاریخ ابلاغ :
1359/05/22
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :