جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 6436 24/4/1359
لایحه قانونی راجع به تشکیل شرکت خدمات هوائی کشور ( آسمان ) که درجلسه مورخ 5/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .
ماده 1- بمنظور ارائه خدمات هواپیمائی به هیئت دولت و کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نظامی و غیر نظامی و حمل بار و مسافر و اجاره هواپیما در خطوط منظم و نامنظم ، از تاریخ تصویب این لایحه قانونی مؤسسات مشروحه زیر :
1- شرکت هواپیمائی ارتاکسی
2- شرکت هواپیمائی پارس ایر
3- شرکت هواپیمائی ایر سرویس
4- شرکت هواپیمائی هور آسمان
5- شرکت هواپیمائی هلیوکوپتر ایران
6- شرکت هواپیمائی هلیکوپتر سرویس
ملی اعلام میشود و با کلیه اموال و دارائی و تهدات دریکدیگر ادغام و شرکت خدمات هوائی کشور ( آسمان ) تأسیس میگردد .
ماده 2- شرکت مزبور به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد و سهام آن کلا متعلق به دولت بوده و وزراء امور اقتصادی و دارائی - راه وترابری - دفاع ملی نمایندگی سهام دولت را درشرکت مزبور بعهده خواهند داشت .
ماده 3- اساسنامه و آئین نامه های مالی و استخدامی شرکت با توجه به ضوابط موجود در هواپیمائی ملی ایران از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت راه و ترابری حداقل ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و با تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود .
ماده 4- کلیه هواپیماهای متعلق به هیئت دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مندرج درماده یک این لایحه قانونی و سازمان امدادی هوائی شیرو خورشید سرخ ایران با اعتبارات و تأسیسات موجود و همچنین وسایل و قطعات یدکی هواپیماهای مزبور که درانبارهای مؤسسات ملی شده فوق الذکر موجود میباشد به شرکت خدمات هوائی کشور ( آسمان ) انتقال مییابد .
ماده 5- تا تنظیم و تصویب اساسنامه شرکت خدمات هوائی کشور ( آسمان ) یکنفر بانتخاب رئیس جمهور سرپرستی شرکت و انجام کلیه امور مربوط را بعهده خواهد گرفت .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10329
تاریخ تصویب :
1359/04/05
تاریخ ابلاغ :
1359/05/22
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :