جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

شماره 15166 25/4/1359
سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت احداث مدارس کشور که درجلسه مورخ 20/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیویت ابلاغ میگردد .

ماده واحده – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود که 80% اعتبارات مورد نیاز احداث مدارسی را که وزارت آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور از محل کمکهای مردمی و بخش خصوصی ( بطور نقدی – جنسی و نیروی کار ) دریافت و اعلام میدارد ، از محل اعتبارات عمرانی تأمین و ضمن مبادله موافقتنامه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد .
این اعتبار برای سال 1359 بمبلغ ( بیست میلیارد ریال ) برآورد و از ردیف 503014 تأمین میگردد . اعتبار ساختمان هر مدرسه با توجه به سهم خود یاری مذکور بصورت قطعی و برای اجرا تا خاتمه کار در اختیار کمیسیون هائیکه ترکیب ووظایف و مسئولیتهای آنها را وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین خواهند نمود و درمحل تشکیل میشود ، قرار خواهد گرفت و اطلاعات مربوط ( محل اجرا ، مشخصات و اعتبار ) در هر مورد به سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد گردید .
تبصره – با تصویب این لایحه قانونی مفاد لایحه قانونی راجع به دریافت وام جهت احداث و تجهیز مدارس مصوب 31/3/59لغو میگردد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10329
تاریخ تصویب :
1359/04/20
تاریخ ابلاغ :
1359/05/22
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :