جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

شماره 6482 25/4/1359

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
لایحه قانونی راجع به هماهنگی و تمرکز و ادغام سازمان بودجه مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی علمی و ایجاد مرکز ملی تحقیقات علمی که در جلسه مورخ 18/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میکردد .

ماده واحده – در اجرای قانون شورایعالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در قسمتی که ناظر به ایجاد مرکز ملی تحقیقات علمی است وزارت فرهنگ وآموزش عالی موظف است که مقدمات لازم را برای هماهنگ ساختن ، تمرکز و ادغام سازمان و بوجه مراکز، مؤسسات ، بنیادها ، دفاتر تحقیقاتی و پژوهشی در کلیه زمینه های علمی ( علوم و علوم انسانی ) فراهم آورد و مرکز ملی تحقیقات علمی را از ادغام همه آنها ایجاد کند و توسعه دهد .
تبصره 1- هیئتی مرکب از پنج نفر از صاحبنظران در علوم و فنون ( علوم – فنون – علوم انسانی ) از طرف وزیر فرهنگ برای اجرای این طرح تعیین میشوند این هیئت آئین نامه اجرائی طرح مذکور را با مشورت سازمانهای مربوط تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا در میآورد .
تبصره 2- امور اداری هیئت اجرائی مذکور تا تشکیل شورایعالی فرهنگ و آموزش عالی توسط شورای پژوهشهای علمی کشور به انجام میرسد و هزینه های اتفاقی هیئت از بودجه شورای مذکور ت.مین خواهد شد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10329
تاریخ تصویب :
1359/04/18
تاریخ ابلاغ :
1359/05/22
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :