جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره 6480 25/4/1359

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
لایحه قانونی راجع به ساختمان و وسائل و تأسیسات و تعیین تکلیف پرسنل پارک هتل که درجلسه مورخ 4/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .

1- ساختمان پارک هتل با کلیه تأسیسات و تجهیزات جهت استفاده وزارت آموزش و پرورش در اختیار وزارتخانه مزبور قرار میگیرد .
2- پرسنل پارک هتل به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران منتقل و مشمول مقررات استخدامی دانشکده مزبور خواهند شد .
آیین نامه مربوط به تطبیق وضع پرسنل پارک هتل توسط دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود .
3- دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مجاز میباشد با حضور نماینده وزارت آموزش و پرورش از وسایل و تجهیزات منقول ساختمان مزبور که مورد نیازش باشد انتخاب و تحویل گیرد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10329
تاریخ تصویب :
1359/04/04
تاریخ ابلاغ :
1359/05/22
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :