جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

شماره 6484 25/4/1359

وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار مربوط به هیئت سرپرستی زندانهای کشور که درجلسه مورخ 4/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد .

ماده واحده – به شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که مبلغ پانزده میلیون ریال از سر جمع بودجه جاری مصوب سال 1359 خود را در اختیار هیئت سرپرستی زندانهای کشور وابسته به وزارت دادگستری قراردهد .
مصرف اعتبار مزبور توسط هیئت سرپرستی زندانهای کشور از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی خارج بوده و اسناد هزینه به امضای ذیحساب و دادستان کل کشور بحساب قطعی منظور خواهد شد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10329
تاریخ تصویب :
1359/04/04
تاریخ ابلاغ :
1359/05/22
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :