جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

شماره 6500 25/4/1359

وزارت بازرگانی
لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن بعمل آمده است که درجلسه مورخ 13/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .

ماده واحده – بوزارت بازرگانی اجازه داده میشود اصلاحاتی را که توسط هیئت عالی نظارت در قانون نظام صنفی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیه های آن بعمل آمده و پیوست این لایحه قانونی میباشد برای مدت یکسال بطور آزمایشی بمورد اجراء گذارده و پس از انقضای مدت مذکور لایحه نهائی قانون نظام صنفی را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورایملی تقدیم دارد و تا نصویب نهائی در مجلس شورای ملی مذکور به قوت خود باقی است
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10329
تاریخ تصویب :
1359/04/13
تاریخ ابلاغ :
1359/05/22
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :