جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

شماره 6566 26/4/1359

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
لایحه قانونی راجع به استخدام کارشناسان و کمک کارشناسان مرکز مطالعات و برنامه ریزی فرهنگ و تمدن اسلامی که درجلسه مورخ 4/4/59 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .

ماده یک – بوزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود بمنظور استخدام و انتصاب حداکثر بیست نفر کارشناسان و کمک کارشناسان مرکز مطالعات و برنامه ریزی فرهنگ و تمدن اسلامی در قسمتهای بررسیهای تاریخی و مآخذ اسلامی مطالعات تطبیقی اسلام و جهان – مطالعات تطبیقی اسلام و ایران و تشخیص همطرازی آنان با شرایط مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل موضوع قانون استخدام کشوری کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی و عضویت دونقر ای اسلام شناسان و محققان بانتخاب وزیرا فرهنگ و آموزش عالی تشکیل دهد .
این کمیسیون میتواند از طریق امتحان کتبی یا شفاهی نسبت به سنجش معلومات و سوابق تجربی نامزد های منتخب خود برای تصدی مشاغل مذکور اقدام نماید .
ماده دو – در استخدام جدید یا انتصاب مستخدمین رسمی به طبقات شغلی مذکور در ماده یک میزان معلومات و سوابق تجربی تشخیص شده توسط کمیسیون جایگزین شرایط احراز لازم برای انتصاب افراد به طبقاط شغلی مربوط تلقی و ارتقاء و ترفیعات بعدی تابع مقررات عمومی خواهد بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10329
تاریخ تصویب :
1359/04/04
تاریخ ابلاغ :
1359/05/22
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :