جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

شماره 6630 24/4/1359

وزارت کشور
لایحه قانونی راجه به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده 44 أئین نامه ملی شهرداریها که درجلسه مورخ 24/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .

ماده واحده – الف – بمنظور تجدید سازمان و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و حذف هزینه های زائد و ارشاد و راهنمایی و رفع مشکلات و نارسائیهای شرداریها و برقراری ارتباط با اتحادیه ها و سازمانهای بین المللی شرداریها مواد (82و108) اصلاحی قانون شهرداری لغو و اتحادیه شهرداریهای کشور که براساس مواد مذمور تأسیس گردیده منحل و کلیه پرسنل و اموال و دارائیهای آن دراختیار وزارت کشور گذارده میشود .
ب- بند ب ماده 44 آئین نامه مالی شهرداریها درمورد حسابرسی بشرح زیر اصلاح میگردد :
ب- حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و درصورت نداشتن حسابرس شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند که دراین صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را بوزارت کشور ارسال دارند .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10329
تاریخ تصویب :
1359/04/24
تاریخ ابلاغ :
1359/05/22
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :