جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

شماره 2762 26/4/1359

وزارت بازرگانی
لایحه قانونی راجع به پرداخت مابه التفاوت حاصله در مورد مستخدمینی که طبق ماده 79 مقررات قانون استخدام شرکتهای دولتی به رسمی تبدیل وضع یافته اند که درجلسه مورخ 4/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد .

ماده واحده – مستخدمینی که باستنادلایحه قانونی اصلاح بعضی از موارد مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و الحاق مواد و تبصره هایی به آن مصوب13/8/58 نوع خدمتشان طبق ماده 79 مقررات قانون استخدام شرکتهای دولتی به رسمی تبدیل یافته چنانچه دراثر تبدیل وضع میزان دریافتی آنان کاهش یافته باشد مابه التفاوت حاصله تا پایان سال 1358 قابل پرداخت خواهد بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10329
تاریخ تصویب :
1359/04/04
تاریخ ابلاغ :
1359/05/22
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :