جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

شماره 84252 25/4/1359
وزارت نیرو
لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو که درجلسه مورخ 21/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست اعلام میگردد .

ماده واحده –از تاریخ تصویب این لایحه قانونی در وظایف وزارت نیرو تغییرات زیر ایجاد میشود:
الف _ آب مشروب کلیه شهرها توسط استانداری مربوط اداره میشود وآن قسمت از تشکیلات آب منطقه ای که عهده دار این وظیفه است به شهرداری ذیربط منتقل میشود .
1- در شهرهائیکه تا کنون درآنها اداره شبکه و توزیع آب به عهده شهرداری بوده کماکان مسئولیت به عهده همان مقامات باقی خواهد ماند .
2- درشهرهائیکه اداره شبکه و توزیع آب به عهده وزارت نیرو باشد مسئولین و شورای شهر باید درطول مدتی مناسب امکانات اجرائی مناسب را جهت تقبل مسئولیت فراهم کند بدیهی است با تؤمین امکانات لازم درشهرداری مسئولیت اداره آب شهر همچنان برعهده وزارت نیرو خواهد بود ضمناً درزمان انتقال مسئولیت کلیه امکانات از جهت نیروی انسانی ، تجهیزات و اموال منقول و غیر منقول به مسئولان جدید منتقل خواهد شد.
ب- اداره آبیاری و تشکیلات مربوط به رودخانه ها نیز به وزارت کشاورزی یا استانداری ذیربط منتقل میگردد تا میزان حقآبه و رسیدگی به شکایت حقابه برآن رودخانه ها تحت سرپرستی ادارات مربوط و خودیاری مردم انجام شود .
پ- تهیه و اجزای طرحهای بزرگ تأمین آب وآبرسانی تا محدوده شهر و استفاده از منابع بزرگ آب و تهیه و اجرای طرحهای کانال وزهکشی مربوطه همچنان به عهده وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه ای خواهد بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10330
تاریخ تصویب :
1359/04/21
تاریخ ابلاغ :
1359/05/23
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :