جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 50991 /ت 21560 ه 11/11/1379

هیات وزیران درجلسه مورخ 9/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع نامه شماره 12523- مورخ 30/3/1379، به استناد بند(و) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (آئین نامه چگونگی قرارددادهای بیع متقابل غیر نفتی )را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر به جای عبارات مربوط به کار می رود:
1- کشور : جمهوری اسلامی ایران 0
2- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 0
3- عامل : بانک یا بانکهای تجاری و تخصصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از طرف بانک مرکزی که انجام تمام یا بخشی ازامور بانکی مربوط به قراردادهای بیع متقابل راعهده دار می شوند0
4- قرارداد: قرارداد مربوط به بیع متقابل 0
5- سرمایه پذیر: هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی که عهده دار ایجاد، توسعه ، اصلاح یا بازسازی واحد تولیدی یا خدماتی بااستفاده از تسهیلات مالی خارجی در قالب قراردادب یع متقابل جهت واردات خدمات ، مواد اولیه ، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای برای انجام عملیات تولیدی و خدماتی در کشور می باشد و راسا" یا از طریق هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر با صدور کالات و خدمات و تحویل آن به سرمایه گذار، بهای کالا وخدمات وتسهیلات مالی دریافتی رامی پردازد
6- سرمایه گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که سرمایه یا تسهیلات ارزی مورد نیاز(سرمایه پذیر) را در قالب قرارداد بیع متقابل وبه منظور تامین کالا و خدمات ارائه می کند0
7- خریدار: هر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی که با دریافت کالایا خدمات از(سرمایه پذیر) یا صادرکننده نسبت به تادیه مطالبات (سرمایه گذار) از تولید اقدام می نماید0
8- واحد تولیدی یا خدماتی : واحد تولدی یا خدماتی متعلق به اشخصا حقیقی یا حقوقی ایرانی سرمایه پذیر0
ماده 2- بیع متقابل یا معاملات دو جانبه به مجموعه ای ازروشهای معاملاتی اطلاق می شود که به مجب آن سرمایه گذار تعهد می نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی ) را برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز، شمالم کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای یا مواد اولیه یا خدمات ، جهت ایجاد ، توسعه ، بازسازی واصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اتیار سرمایه پذیر قرار دهد و باز پرداخت تسهیلات ، شامل اصل و هزینه های تبعی آن ار از محل صدور کالا و خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند0
ماده 3- منابع مالی و تسهیلات دریافتی درقالب قراردادهای بیع متقابل ، مشمول ضوابط، مقررات و به پوشش وتضمینهای مربوط به قاتنون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی است و در مقابل مصادره یا ملی شدن و سلب مالکیت اموال و سرمایه سرمایه گذار و همچنین تغییر تصممیات و قوانین دولتی و حکومتی که منجر به ممنوعیت صادرات شود، تضمین لازم در قالب قانون فوق صادر خواهد شد0
ماده 4- دولت در صدور کالات و خدمات تولید کننده حاصل ازاجرای قرارداد بیع متقابل منعی ایجاد نخواهد نمود0
ماده 5- در صورت تغییر قوانین ومقررات به گونه ای که موجب ممانعت از ارجای قرارداد صدور کالا و خدمات مورد توافق و در نتیجه عدم ایفای تعهدات سرمایه پذیر گردد، اقساط سررسید شده ، بر اساس همان ارز مقرر در قراردادهای مربوط و با رعایت قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به ذینفع پرداخت خواهد شد0
ماده 6- سرمایه پذیر مجاز است برای پرداخت تعهدات خودبه سرمایه گذار، تولیدات همان طرح یا همان کارخانه و واحد تولیدی یا همان شرکت را صادر نماید0
ماده 7- مقدار کالات و خدمات صادراتی ، توسط سرمایه گذار برای بازپرداخت کامل بدهیهای سرمایه پذیر، توسط وزارتخانه یاسازمان مستقل ذیربط تعیین ومراتب از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، به گمرک ، مرکز توسعه صادرات و بانک مرکزی به بانک عامل اطلاع داده می شودذ تا تسهیلات لازم در چارچوب مقررات مربوط برای صدو کالات و خدمات فوق برقرار گردد0
ماده 8- کالا و خدمات تولیدی در حد و مقدار تعیین شده در ماده (7)، بدون الزام به تودیع پمیان ارزی قابل صدور است 0
ماده 9- صدور کالا و خدمات واحد تولیدی از پرداخت هر گونه عوراض معاف است 0
ماده 10- در قرارداد بیع متقابل باید ترتیبات مشخصی برای موارد زیر تعیین شود:
- چگونگی انجام تعهدات سرمایه پذیر در مقابل سرمایه گذار0
- چگونگی تعیین قمیت کالا و خدمات مورد معامله 0
- ترتیبات لازم برای تسویه حساب طرفین قرارداد0
- تعیین ترتیبات بازرسی مورد قبول طرفین برای بررسی کیفیت کالا و خدمات صادراتی 0
- تعیین بازرس برای بررسی کیفیت تجهیزات و ماشین آلات و کالا و خدمات 0
ماده 11- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، یک نسخه از مجوزها و تضمینهای صادر شده بابت طرحهای بیع متقابل را به همراه اطلاعات لازم ، به وزارتخانه هاوسازمانهای مستقل ذیربط بانک مرکزی ، بانک عامل ، مرکز توسعه صادرات ، گمرک ایران و وزارت امور خارجه ارسال خواهد نمود0
ماده 12- وزارت امور خارجه نسبت به صدور روادید مکرر برای ورود سرمایه گذاران خارجی طرف قرارداد یا نمایندگان آنهااقدام خواهد نمود0
ماده 13- هرگونه اصلاح تغییر یا تمدید قرارداد که موجب تغییر تعهدات مالی طرفین قراردد شود پس از اعلام نظر سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و تائید وزارتخانه وسازمان مستقل ذیربط مجاز خواهد بود0 از سایر تغییرات یک نسخه برای اطلاع سامزان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارسال خواهد شد0
ماده 14- به منظور تسهیل و تسریع اجرای قراردادها و طرحهای بیع متقابل موضوع این آئین نامه و رفع اشکالات ناشی ازآن ، هیاتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، امورخارجه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،بانک مرکزی و حسب مورد، دستگاه ذیربط و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون تشکیل می شود0
هیات مزبور نسبت به پیگیری و اخذ گزارشهای عملکرد طرحهای بیع متقابل و جمع آوری و تحلیل مسایل مربوط به آن قراردادها اقدام و پیشنهادهای اصلاحی برای حل مسایل ومشکلات این طرحها رابه صورت کلی یا موردی تهیه و برای بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع ذیربط ارسال خواهد نمود0 همچنین در صورت نیاز به مصوبه هیات دولت ، پیشنهاد لازم برای دفتر هیات دولت نیز ارسال خواهد شد0 دبیرخانه این هیات در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16365
تاریخ تصویب :
1379/11/09
تاریخ ابلاغ :
1380/02/17
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :