جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره ه/79/120وه/78/108 27/12/1379
تاریخ : 16/11/1379 شماره دادنامه 337و338 کلاسه پرونده : 78/108 و 79/120

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
از آنجائی که ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دوره های آموزشی خاص به جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است و سرایت آثار مترتب بر یک دوره تصحیلی خاص از لحاظ ارزش تحصیلی به دوره های بعدی قانونا" الزامی نیست وتعیین ارزش تحصیلی هر دوره علی الاطلاق به تشخیص شورای مذکور راجع است و با توجه به مواد30 و 36 قانون استخدام کشوری که وفق آنها تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل موثر به سازمان مدیریت و برنامه ریزش کشور محول شده است و سازمان مزبور شرایط احراز کلیه رشته های شغلی و مقررات مربوط به ارتقاء گروه را تفصیلا" تدوین و تصویب نمود است ، فلذا بهره مندی از حقوق و مزایای دوره های آموزشی یا کارآموزی در حد ارزش تحصیلی معتبر امکان پذیر است. از این رو دادنامه شماره 61 مورخ 23/1/1378 شعبه چهاردهم و دادنامه شماره 821 مورخ 16/6/1378 شعبه نهم دیوان در حدی که متضمن این مقصود است مطابق اصول وموازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای برابر قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

سابقه:
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسینعلی آریان فر و آقای محمدعلی رازی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعراض آراء صادره از شعب 9،11،13 ، 14،20 دیوان عدالت اداری
مقدمه :
الف - شعبه سیردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/251 موضوع شکایت آقای رسول خاصی پور و000 به طرفیت وزارت علوم وآموزش عالی - سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته ارتقاء گروه استخدام فارغ التحصیلان 9 دوره از سالهای 1354و1362 مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان بشرح دادنامه شماره 588 مورخ 15/8/1372 چنین رای صادر نموده است ، اولا" تعیین ارزش استخدامی توجهی به وزارت آموزش عالی نداشته و شکایت علیه مرجع مرقوم مردود است 0 ثانیا" نظر به اینکه مدلول دادنامه های سابق الصدور شماره 732/733 مورخ 29/11/1370 در مورد فارغ التحصیلان دوره های دو ساله 43تا56 در مورد گروه شغلی در مورد شکایت این پرونده هم انطباق دارد و تعداد واحدهای گذرانده شکات متجاوز از نصاب مقرر است ومفاد نامه 24/100/4886 مورخ 23/9/1371 دفتر تجهیز نیروی انسانی ونامه 32/100/95923 مورخ 12/10/1371 سازمان جنگلها موید وجاهت خواسته است ونظر به اینکه خواسته شکات ارتقاء گروه استخدامی با توجه به واحدهای گذرانده شده آنان است و این امر دخالت در اعطاء ارزش علمی که در صلاحیت وزارت علوم وشورای انقلاب فرهنگی است نمی باشد بنا به مجموع مراتب مرقوم استحقاق شکات به ارتقاء گروه استخدامی مورد درخواست وارد است و به ورود شکات در این قسمت رای می دهد0
ب - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/667 موضوع شکایت آقای بهروز سیوائی به طرفیت سازمان امور اداری واستخدامی کشور به خواسته تطبیق وضعیت مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه به کارشناس ارشد از تاریخ استحقاق (1369) بشرح دادنامه شماره 89 مورخ 20/2/1376 چنین رای صادر نموده است 0 با عنایت به اینکه شاکی مدعی است از جمله واجدین شرایط دادنامه 588 مورخ 15/8/1371 شعبه سیردهم دیوان عدالت اداری بوده وبا گذراندن جمعا" 109 واحد درسی و مفادنامه 5/2/1373 مدیر کل دفتر طبقه بندی مشاغل ، حقوق و مزایا وامور کارکنان دولت و نیز توضیحات نماینده طرف کشایت دایر به اینکه رای 588 توسط سازمان جنگلها و مراتع به مرحله اجراء درآمده است لذا خواسته عنوان شده به نظر موجه بوده و بنابه مراتب مذکور حکم به ورود شکایت شاکی والزام طرف شکایت به تری مفاد رای فوق الاشعار درباره مشارالیه صادر می گردد0
ج - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/20و77/237 موضوع شکایت آقای یاور شهبازی به طرفیت سازمان امور اداری واستخدامی شکرو به خواست تعلیق وضعیت مدرک تحصیلی و ارتقاء به کارشناسی ارشد بشرح دادنامه شماره 852 مورخ 24/6/1377 چنی رای صادر نموده است ، شاکی و افرادی مانند او دوره ای را در موسسه عالی آموزش (دانشکده منابع طبیعی ) گذرانده اند و برابر تائید آن واحد 153 واحد درسی را با موفقیت به پایان برده اند0 اداره طرف شکایت شخص را واجد شرایط ارتقاء ندانسته است در صورتی که این امر قبل از این نیز در بعضی از شعب دیوان توسط اشخاص دیگر مطرح گردیده و ذینفعان حکم مقتضی به نفع خود ازشعب 11و13دیوان دریافت نموده اند و با در نظر گرفتن جمیع جهات و اینکه گذراندن 153 واحد درسی در یک واحد آموزش رسمی می باید ارزش و اثری در زندگی افراد داشته باشد که نمودش در ارتقاء اداری راست حکم به ورود شکایت شاکی زندگی افراد داشته باشد که نمودش در ارتقاء اداری است حکم به ورود شکایت شاکی و محکومیت خوانده دعوی صادر و اعلام می دارد0
د- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2429 موضوع شکایت آقای حسینعلی آریافر به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان امور اداری و استخدامی به خاسته تطبیق وضعیت مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه به کارشناسی ارشد از تاریخ استحقاق 1369 به شرح مدرک تحصیلی و ارتقاء گروه به کارشناسی ارشد از تاریخ استحقاق 1369 بشرح دادنامه شماره 61 مورخ 23/1/1378 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به لایحه جوابیه 31/11/1377 مدیر کل دفترامورتولیدی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دائر بر اینکه طرح این قبیل دادخواستها در شعب دیوان مورد تائید این سازمان نبوده 000 و بر این اساس هرگونه موافقت یا عدم موافقت با رفتار استخدامی مشخص و معین با دارندگان گواهینامه هائی که ارزش علمی آنان طبق برنامه های مصوب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین نشده باشد از اختیارات سامزان امور اداری و استخدامی کشور می باشد و آراء صادره از شعب 13و11 دیوان وفق ماده 44 قانون استخدام کشوری نبوده است و با توجه به لایحه جوابیه مورخ 1/2/1377 مدیر کل امور اداری سامزان حفاظت محیط زیست دائر بر اینکه صحت و سقم مدار تخصیلی مربوط به وزارت علوم و آموزش عالی تعیین و تائیدمی گردددرارتباط با شکایت مطروحه فعلی شاکی از ناحیه طرفهای شکایت تخلفی از قانون و مقررات و یا مخالفت با آنها و همچنین از جهاتی که در دادخواست تقدیمی عنوان شده ایراد و اشکالی که موجب تضییه حق شاکی شود مشهود نیست و حکم به رد شکایت مطروح نامبرده صادر و اعلام می گردد0
ه - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/875 موضوع شکایت آقا ی محمدعلی رازی به طرفیت 1- سازمان امور اداری و استخدامی کشور 2- سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته تطبیق وضعیت مدرک تحصیلی وارتقاء گروه کارشناسی ارشد از تاریخ 1369 برح دادنامه شماره 821 مورخ 16/6/1378 چنین رای صادر نموده است ، سازمان متبوع شاکی در پاسخ اعلام نموده اند که ارزشیابی مدرک تحصیلی کارکنان در محدوده وظایف این سازمان نبوده و وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت این مهم را عهده دار می باشد و مفاددادنامه شماره 588 شعبه سیردهم هم صرفا" در مورد کارکنان سازمان جنگلها وم راتع کشرو معتبر بوده و نمی توان آنرا جهت سایر دستگاههای دولتی تسری داد0 سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم درلایحه جوابیه خود اعلم نموده اند که الزام به رفتاراستخدامی کارشناسان ارشد با فارغ التحصیلان دوره های داو ساله الزام به رفتار استخدامی کارشناسان ارشد با فارغ التحصیلان دوره های دو ساله مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان که با طی دوره تکمیلی و گذرانیدن چندین واحد درسی و به استناد اینکه همانند فارغ الحصیلان دوره های مزبور که دوره تکمیلی را طی ننموده و توسط دیوان عدالت اداری همتراز لیسانس شناخته شده اند م بایست همتراز فوق لیسانس گردند موضوعی است که مورد تائید این سازمان نبوده است 0 اولا" تعیین شرایط لازم از جمله مدرک تحصیلی و سوابق تجربی به منظور احراز مشاغل مختلف و ارتقاء گروه قانونا" به عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده که این شورا طبق طرح طبقه بندی مشاغل شرایط مذکور را تعیین کرده است ثانیا" مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت ومقررات و ضوابط ارجائی آن کیفیت تعیین و تغییر گروه شغلی مستخدمان دولت بر اساس عوامل مربوط از جمله مدرک تحصیلی آنان مشخص دشه و دارندگان مدارک تحصیلی با مقاطع مختلف از یکدیگر متمایز گردیده اند، ثانیا" تعیین ارزش و امتیاز هر یک از مدارج تحصیلی از جهت اعمال حقوق استخدامی به حکم قانون از وظایف خاص سازمان امور اداری واستخدامی کشورمحسوب شده است 0 رابعا" هر گونه موافقت و یا عدم موافقت با رفتار استخدامی مشخص و معین با دارندگان گواهی نامه هائی که ارزش علمی آن طبق برنامه های مصوب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین نشده باشد از اختیارات سازمان امور اداری واستخدامی کشورمی باشد خامسا" به منظور اجرای مفاد آئین نامه ارجائی طرح طبقه بندی مشاغل در کلیه دستگاههای مشمول آن کمیته ای تحت عنوان کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل با ترکیب پیش بینی شده در ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تشکیل گردیده وکه تطبیق وضعیت استخدامی کارمندان از لحاظ تخصص گروه استخدامی با توجه به مدارک تحصیلی تجربی مربوطه با کمیته مذکور می باشد که در مانحن فیه چنین مسیری طرح نگردیه است و آنچه که مربطو به تعمیم و نظریه کمیته اجرائی مورد بحث درمورخه 18/12/72 در سازمان جنگلها و مراتع کشور که بنظر می رسد از بابت عملی نمودن و ا جرای مفاد دادنامه شماره 588 مورخ 15/8/1372شعبه سیزدهم دیوان بوده مرتبط به کارکنان سازمان مذکور بوده و قابل تسری به کارکنان سازمان محیط زیست نخواهد بود و بنا به مراتب مذکور در فوق و از لحاظ اینکه مفاد آراء مورد استناد شاکی هم ولواینکه در مورد یک یا چند نفر از آنها الزاما" برای شعب دیگر دیوان لازم الاتباع نمی تواند باشد شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نبوده حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء ومستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پ ساز بحث و بررسی وانجاممشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
338
تاریخ تصویب :
1379/11/16
تاریخ ابلاغ :
1380/02/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :