جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 4523/24410ه 9/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/1/1380 بنا به پینشهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1021926 مورخ 28/12/1379 و به استنادماده (8) قانون تمرکز امور صنعت ومعدن و تشکیل وازرت صنایع و معادن - مصوب 1379 اساسنامه سازمان صنایع کوچک ایران را بشرح زیر تصوب نمود:

ماده 1- سازمان صنایع کوچک ایران که در این اساسنامه به طور اختصار (سازمان ) نامیده می شود، به منظور افزایش اشتغال صنعتی و حمایت از واحدهای کوچک بخش غیر دولتی در جهت توسعه مناطق کوچک تشکیل می شود0 سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت صنایع ومعادن و براساس مقررات این اساسنامه اداره می شود0
ماده 2- مرکز اصلی سازمان در تهران است در صورت لزوم می تواند با تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به تشکیل واحدهای سامزانی مورد نیاز در سازمان صنایع و معادن استانها اقدام نماید0
ماده 3- سازمان از لحاظ مقررات اداری واستخدامی مشمول مقررات موضوع ماده (13) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع ومعدن می باشد0
ماده 4- ضوابط مربوط به تعیین وتشخیص صنایع کوچک و حدود مسئولیت هر یک از دستگاههای اجرایی در این رابطه به پیشنهاد وزارتخانه های نصایع و معادن ، جهاد کشاورزی و بازرگانی و تائید سازمان مدیریت و بنرامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید0
ماده 5- اهم وظایف سازمان عبارتنداز:
الف - تدوین سیاستاو خط مشی های صنایع کوچک درچهارچوب سیاست های کلی صنعیت کشور و پینشهاد به مراجع مربوط0
ب - هدایت و حمایت از صنایع کوچک در جهت افزایش سطح اشتغال ، بهبود روشهای تولید، کاهش ضایعات و رعایت ضوابط زیست محیطی و بالا بردن مهارت کارکنان این بخش 0
پ - بررسی و شناخت مشکلات و نارسایی های موچود در ایجادوتوسعه توسعه صنایع کوچک و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها0
ت - فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنایع کوچک 0
ث - انجام بررسی های لازم به منظور برقاری ارتباط و هماهنگی لازم بین صنایع کوچک با یکدیگر و همچنین با صنایع متوسط وبزرگ
ج - مطالعه ، بررسی و پینشهاد مقررات و راهکارهای قانونی برای ایجاد و توسعه صنایع کوچک 0
چ - تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه کارآفرینی در صنایع کوچک و انجام حمایتهای لازم جهت اجرای آنها0
ح - تهیه تدوین برنامه های آموزشی کوتاه مورد نیاز صنایع کوچک و ایجاد زمینه های لازم برای اجرای آنها0
خ - ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین ینازمندیهای صنایع کوچک در کوچک در زمینه های مواد اولیه و قطعات توسط بخش غیردولتی 0
د- انجام اقدامات لازم به منظور سازماندهی صنایع کوچک توسط تشکلهای صنعتی و تخصصی مربوط0
ذ- برنامه ریزی در جهت ایجاد شبکه های اطلاعاتی واطلاع رسانی مورد نیاز صنایع کوچک و اعمال حمایتهای لازم در این زمینه 0
ر- برنامه ریزی و حمایت از واحدهای کوچک صنعتی جهت دریافت اعتبارات و تسهیلات از نظام بانکی کشور0
ز- مطالعه و ارائه پیشنهادهای لازم برای ساماندهی بازار سرمایه و بازارهای مالی و پولی در زمینه حمایت از صنایع کوچک
ماده 6- رئیس سازمان توسط وزیر صنایع ومعادن منصوب می شود و سمت معاون وزیر صنایع و معادن را دارا می باشد و مسئول تهیه و اجرای برنامه های سازمان بودهومسیولیت کلیه امور اجرایی ، مالی ، استخدام ، عزل ، نصب و نقل و انتقال مستخدمان سازمان رابارعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار می باشد، همچنین نمایندگی سازمان را در برابر اشخاص حقوقی ومراجع قضایی با حق توکیل به غیر به عهده دارد0 رئیس سازمان می تواند تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان یا مدیران سازمان تفویض نماید0
ماده 7- سازمان مکلف است تشکیلات خود را تهیه و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا نماید0
ماده 8-هرگونه تغییرات و اصلاحات لازم در این اساسنامه بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت 0
این متن هب موجب نامه شماره 1100/21/80 مورخ 29/1/1380 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است 0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16365
تاریخ تصویب :
1380/01/08
تاریخ ابلاغ :
1380/02/17
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :