جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 4517/ت 23361ه 9/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/1/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9733/105 مورخ 22/12/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد بند(ج ) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- پروژه های پژوهشی که به منظور بومی سازی دانش فنی وارداتی موضوع بند(ب ) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 کل کشور انجام می شوند در چهارچوب آئین نامه اجرایی بند(الف ) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 45068/ت 23623/ت مورخ 10/10/1379 هیات وزیران قابل اجرا می باشند0
تبصره - بومی سازی دانش فنی : عبارت است از توانایی تحلیل فناوری به منظورتبدیل یا تغییر بهینه آن براساس شرایط، نیاز و نوع انرژی با صرفه ، سطح اتوماسیون فناوری مربوط، استاندارهای کیفی محصول و فرمولاسیون ها یا فرآیندهای جدید تولید)وکاربردآن 0
ماده 2- پروژه های موضوع این آئین نامه در استفاده از تسهیلات مذکور نسبت به سایر پروژه های آئین نامه فوق الذکر در اولویت قرار دارند0
ماده 3- کارفرایان (سفارش دهندگان ) بخش غیر دولتی برای پروژه های پژوهشی موضوع این آئین نامه نیز می توانند از تهیلات موضوع بند (الف ) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه ، در چهارچوب آئین نامه اجرایی مربوط استفاده نمایند0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16365
تاریخ تصویب :
1380/01/29
تاریخ ابلاغ :
1380/02/17
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :