جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 4519/ت 24152ه 9/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشهاد وزارت بازرگانی و به استنادماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه عبارت (شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ) به اختصار(شورا) و عبارت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - به اختصار(قانون برنامه سوم ) نامیده می شوند0
ماده 2- اهم وظایف و اختیارات شورا بشرح زیر تعیین می شود:
الف - تنظیم خط مشی صادراتی کشور بر مبنای اهداف و سیاستهای قانون برنامه وایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات 0
ب - تصویب برنامه جامع توسط صادرات غیر نفتی کشور، ارائه شده از طریق وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط0
ج - شناخت و تعریف عوامل وتنگناهای ساختاری صادرات کشور و مشخص نمودن اقدامات لازم برای تحقق جهش صادرات به شکل برنامه ریزی شده در طول سالهای برنامه سوم 0
د- تعیین اهداف کمی برای صادرات بخشهای مختلف اقتصادی و نظارت بر چگونگی تحقق این اهدافت 0
ه- تصویب مقررات لازم در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و سیاستهای صادرات وزارتخانه ها و سازمانهاو سازمانهای مختلف 0
و- سیاستگذاری ، هدایت و تشویق صادر کنندگان درراستای ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی 0
ز- تصویب نوع ، میزان و ضوابط اعطای کمکها وتسهیلات مورد نیاز بخش صادرات و تامین منابع مالی مربوط به آنهادرچهارچوب برنامه های مصوب 0
ج - تدوین سیاستهای حمایتی ، هدایتی ، فنی ، زیربنایی و تسهیلات اعتباری بخش صادرات به نحوی که توسعه صادرات محور کلی تصمیمات اتقاصدی کشور تلقی گردد0
ط- بررسی و تصویب طرحها و پیشنهادهای احاله شده به شورا0
ی - ناظرت و ارزیابی مستمر عملکرد صادرات غیر نفتی در بخشهای مختلف اقتصادی 0
ک - ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط با صادرات 0
ل - اصلاح ساختار وتشریفات مربوط به صادرات 0
م - انجام سایر وظایف مندرج درقانون برنامه سوم یا فعالیتهایی که بر طبق دیگر قوانین ومقررات به عهده شورا محول می شود یا به گونه ای در توسعه صادرات غیر نفتی اثر می گذارد0
تبصره - تعیین ضوابط اعطای تسهیلات بانکی مورد نیاز بخش صادرات ، موضوع بند(ز) ماده (2)، منوط به تائیدشورای پول واعتبار است 0
ماده 3- ریاست شورا با رئیس جمهور است ودر غیاب وی معاون اول رئیس جمهور این وظیفه را عهده دار خواهد بود0
ماده 4- جلسات عادی شورا حداقل هر سه ماه یکبار برای رسیدگی به مسایل و موضوعات مورد نظر تشکیل می شود0 جلسات فوق العاده به دستور رئیس شورا یا حسب درخواست پنج عضو دیگر و موافقت رئیس شورا وبا دعوت کتبی دبیر شورا تشکیل خواهد شد0
تبصره 1- جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آراء(افراد حاضر در جلسه )معتبر می باشد0
تبصره 2- در صورت ضرورت شورا می تواند از نمایندگان یا کار شناسان بخشهای خصوصی ، تعاونی یا دولتی برای ارائه نظر مشورتی - بدون حق رای - برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد0
ماده 6- شورا می تاند رسیدگی مقدماتی به مسائل و موشوعات مرتبط با فعالیتهای خود را به کار گروه ها(کمیته های ) کارشناسی متشکل از نمایندگان اعضای شورا که در دبیرخانه تشکیل می شود واگذارنماید0 ریاست کار گروه های (کمیته های ) کارشناسی با معاون وزیر بازرگانی خواهد بود0
تبصره 1- حد نصاب لازم برای تشکیل کار گروه های (کمیته های ) کار شناسی شورا و رسمیت یافتن آنها بر طبق مفاد تبصره (1) ماده (4) این آئین نامه خواهد بود0
تبصره 2- جلسات کار گروه های (کمیته های ) کارشناسی حسب دعوت دبیر شورا، حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد0
ماده 7- امور اجرایی شورا را دبیرخانه آن که دروزارت بازرگانی مستقر می باشد بر عهده دارد و ریاست آن با یکی از معاونان وزارت بازرگانی است که دبیر شورا رئیس دبیرخانه آن خواهد بود0
ماده 8- وظایف دبیرخانه شرا بشرح زیر تعیین می شود:
الف - جمع آوری و تدوین طرحها و برنامه های توسعه صادرات کشور پس از دریافت آنها از بشخهای مختلف جهت طرح وتصویب در شورای عالی صادرات 0
ب - انجام کلیه امور کارشناسی مربوط به صادرات غیر نفتی قبل از تصمیم گیری در مارجع ذیربط0
ج - ارائه پیشنهادهای لازم برای بستر سازی و اصلاح مقررات صادرات کشور0
د- ارائه پیشنهادها و طرحهای دریافتی به شورا برای اتخاذ تصمیم 0
ه - گرفتن آمار و اطلاعات از دستگاههای مختلف در زمینه تولید و صادرات غیر نفتی 0
و- انشتار آمار ماهانه و سالانه همراه با تجزیه وتحلیل وضعیت و روند صادرات غیر نفتی کشور0
ز- پیگیری تصمیمات اتخاذ شده و مصوباتی که برای اجرا به وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط ابلاغ شده است 0
ح - ارائه نتایج حاصل از اجرای مصوبات به شورا در پایان هر سه ماه جهت ارسال به کمیسیونهای ذیربط در مجلس 0
ط - هماهنگی و پیگیری کلیه امور اجرایی مربوط به صادرات غیر نفتی کشور0
ی - تنظیم دستور جلسات 0
ک - تنظیم مصوبات شورا0
ل - اعلام تاریخ تشکیل جلسات شورا به اعضاء وارسال دعوتنامه برای آنها0
م - انجام سایر وظایفی که شورا مشخص نماید0
تبصره - دبیرخانه شورا مکلف است حداقل پنج روز کاری قبل از تشکیل جلسات شورا، و کار گروه های (کمیته های ) کارشناسی دستور جلسه و سوابق مباحث و موضوعات در دستور کار شورا را برای اعضاء ارسال نماید0
ماده 9- آئین نامه اجرایی تشکیل کار گروه های (کمیته های )توسعه صادرات استانها توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تصویب شورابه آنها ابلاغ خواهد شد0
ماده 10- هر گونه تغییر یا اصلاح در این آئین نامه منوط به پیشنهاد وزارت بازرگانی ، تائید و تصویب هیات وزیران خواهد بود
معاون اول رئیس جمهول - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16365
تاریخ تصویب :
1380/02/02
تاریخ ابلاغ :
1380/02/17
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :