جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 4508/ت 23743ه 9/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/1/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 31159/4197/61مورخ 24/8/1379 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آئین نامه ، با مفاهیم زیر کار رفته اند:
الف - قانون برنامه سوم : عبارت است از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی 0
ب - هیات : عبارت است از هیات عالی واگذاری مذکوردرماده (13) از فصل سوم قانون برنامه سوم 0
ج - سازمان : عبارت است از سازمان خصوصی سازی مذکور در ماده (15) از فصل سوم قانون برنامه سوم 0
د- شرکتهای مادر تخصصی : عبارت است از اشخاص حقوقی دولتی که با توجه به نوع فعالیت حسب مفاد بند(الف ) ماده (4) از فصل دوم قانون برنامه سوم ، زیر نظر وزارتخانه ذیربط ودرچهارچوب اساسنامه خود اداره می شوند0
ه - وکالت : منظور از وکالت در این آئین نامه ، وکالتی است که بر اساس مفاد ماده (15) از فصل سوم قانون برنامه سوم ، شرکتهای تخصصی مراحل واگذاری را به سازمان خصوصی سازی تعویض می نمایند0
و- دبیرخانه : عبارت است از دبیرخانه هیات عالی واگذاری 0
ماده 2- کلیه وزارتخانه ها، موسسات وشرکتهای دولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم مکلفند فهرست اسامی شرتهای قابل فروش ، انحلال و ادغام خود وهمچنین میزان سهام موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم و اطلاعات کلی مورد نیاز طبق فرم تنظیمی توسط هیات را تا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین به هیات ارسال نمایند0
تبصره 1- چنانچه ظرف مهلت مقرر در این ماده ، دستگاههای مذکور نسبت به ارسال فهرست و سایر اطلاعات فوق الذکر اقدام ننمایند، وزارت امور اقتصادی و دارایی راسا" در خصوص تهیه فهرست لازم و ارسال آن به هیات جهت طرح واتخاذ تصمیم و تقدیم آن به هیات وزیران اقدام خواهد نمود0
تبصره 2- کلیه مصوبات کار گروه واگذاری موضوع تبصره (35) قانون بودجه سالهای 1377و1378 کل کشور و بند(ف ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1379 کل کشور به قوت خود بقای است و موارد باقیمانده بر اساس این آئین نامه انجام خواهد شد0
ماده 3- شرکتهای مادر تخصصی در صورت لزوم نسبت به اصلاح ساختار شرکتهای قابل فروش اقدام نموده و پس از تعیین قیمت پایه آنها طبق آیین نامه مربوط، مراتب را به دبیرخانه هیات اعلام نمایند0
شرکتهای مادر تخصصی پس از تصویب اسامسی شرکتهای قابل فروش توسط هیات که متضمن برنامه زمان بندی و روش فروش است نسبت به امضای وکالتنامه با سازمان به منظور طی مراحل فروش سهام اقدام می نمایند0 اعطای وکالت مسئولیتی را توجه موکل (شرکت مادر تخصصی ) نخواهد نمود0
ماده 4- در زمانی که وکالتنامه موضوع ماده (3) این آئین نامه نافذ باشد رعایت ترتیبات زیر الزامی است :
1- در طی دوره فروش و در مورد شرکتهای موضوع وکالتنامه ، نماینده سازمان به عنوان ناظر درجلسات مجمع عمومی شرکت می نماید و مصوبات مجمع نیز برای وی ارسال می شود0
2- مدیریت شرکت مورد فروش موظف است همکاری همه جانبه ولازم را برای بازدید متقاضیان خرید انجام دهد0
3- شرکت موظف است کلیه دفاتر واسناد و مدارک وسایر اطلاعاتی که سازمان لازم می داند را در طی دوره فروش و حسب درخواست ، در اختیار سازمان قرار دهد0
ماده 5- فرم وکالتامه باید با رعایت ماده (4) این آئین نامه شامل مشخصات کامل وکیل و موکل ، تعداد سهام قابل فروش قیمت پایه فروش سهام باشد0
تبصره - وکالتنامه موضوع این ماده مطابق زمانی که برای فروش سهام هر یک از شرکتها در برنامه سالانه فروش موضوع بند(ب )ماده 14 قانون برنامه تعیین می شود اعطا خواهد شد و این وکالتنامه برای مدت شش ماه معتبر خواهد بود و تمدید آن بنا به پیشنهاد یکی از طرفین و تصویب هیات ، به ترتیبی که در ماده (19) این آئین نامه آمده است می باشد0
ماده 6- میزان حق الوکاله و کارمزد فروش سهام با توجه به عوامل موثر از قبیل تعداد سهام قابل فروش و شیوه فروش ، به موجب تعرفه ای است که بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات خواهدرسید
ماده 7- سازمان مکلف است سهامی را که وکالت آن را پذیرفته است براساس برنامه زمان بندی موضوع بند(ب ) ماده (14) قانون برنامه سوم برای فروش عرضه نماید0
ماده 8- عرضه سهام از طریق انتشار آگهی عمومی با رعایت ضوابط مندرج در مواد آتی صورت می پذیرد0
ماده 9- آگه یعرضه سهام حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار ودر صورت لزوم از طریق سایر رسانه های گروهی نیز منتشر می گردد0 عرضه سهام حداقل بیست روز پس از انتشار اولین آگهی مجاز خواهد بود0 انتشار آگهی حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر ده روز و با ذکر روش واگذاری (بورس ، مزایده ) انجام می پذیرد0
ماده 10- در مواردی که واگذاری سهام از طریق سازمان بورس اوراق بهادار صورت می گیرد درج اطلاعات زیر در آگهی ضروری است :
1- نام و موضوع فعالیت شرکت 0
2- تعداد سهام قابل واگذاری و درصد آن نسبت به کل سهام شرکت 0
3- اعلام ترکیب سهامداران به تفکیک عمومی ، دولتی و خصوصی 0
4- تعیین محل دریافت فرمها و اطلاعات مربوط0
5- اعلام تایخ عرضه سهام در تالار بورس اوراق بهادار0
6- اعلام تاریخ عرضه سهام در تالار بورس اوراق بهاردار0
6- اعلام قیمت پایه سهام قابل واگذاری مطابق آئین نامه مربوط0
7- اعلام آمادگی برای بازدید واحد موردواگذاری توسط متقاضیان خرید0
8- اعلام میزان پیش دریافت نقدی و زمان بندی و شرایط تقسیط و تضمین های لازم برای وصول مطالبات در مواردی که واگذاری سهام با رعایت مفاد آئین نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت می گیرد0
ماده 11- در مواردی که واگذاری سهام از طریق مزایده صورت می گیرد، درج موارد زیر در آگهی ضروری است :
1- کلیه مواردمندرج در بندهای ماده (10) به استثنای بند(5)آن ،
2- اعلام مهلت و چگونگی تسلیم پیشنهادها،
3- اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایه به میزان پنج درصد(5%)قیمت پایه (چنانچه قیمت پایه بیش از پنج میلیارد(000/000/000/5)ریال باشد مبلغ سیزده نسبت به مازاد، به دو درصد(2%) کاهش می یابد)،
4- اعلام اینکه متقاضیان باید پیشنهاد خود را روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاکت لاک و مهر شده تسلیم نمایند،
5- اعلام تاریخ جلسه گشایش پاکتهای واصل شده پیشنهادی واینکه در جلسه مذکور حضور پیشنهاد دهندگان آزاد است 0
ماده 12- چگونگی تعیین و اعلام برنده مزایده و همچنین سایر موارد پیش بینی نشده براساس مفاد آئین نامه معاملاتی سازمان انجام می گیرد0
ماده 13- واگذاری سهام دستگاه های موضوع این آئین نامه در که حداکثر تا میزان پنج درصد(5%)کل سهام هر یک از شرکتهاکه قیمت پایه آنها تا سقف یکصد میلیون (000/000/100) ریال باشد و همچنین اثر تعیین کننده بر روی سهام سایر سهامداران نداشته باشدبدون نیاز به درج موارد مندرج در مواد(10) و(11) این آئین نامه تعیین می شود0
ماده 14- به منظور احراز قیمت واقعی سهام ، در مورد شرکتهایی که بدوا" در بورس اورا قبهادار پذیرفته می شوندویاسهام شرکتهایی که بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار معامله ای بر روی آنها انجام نشده است ، سازمان مجاز به عرضه در بورس ارواق بهادار معامله ای بر روی آنها انجام نشده است ، سازمان مجاز به عرضه و فروش سهام در بورس اوراق بهادار به میزان پنج درصد(5%) و حداکثر تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال بدون تشریفات درج آگهی می باشد
ماده 15- فرم قرارداد فروش و نحوه تنظیم آن به موجب دستور العملی خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات می رسد0
ماده 16- تشخیص موارد فروش نقدی و اقساطی سهام براساس آئین نامه نظام اقساطی فروش ، موضوع بند(ه)ماده (14) قانون برنامه سوم خواهد بود0
ماده 17- سازمان مکلف است موارد اولویتهای فروش مندرج در بند (ز) ماده (14) قانون برنامه سوم را با توجه به آئین نامه موضوع ماده (16) قانون مذکور، حسب مورد در آگهی های فروش اعلام نماید0
ماده 18- درآمدهای ناشی از فروش سهام موضوع آئین نامه به حسابی که از طرف خزانه نزد یکی از بانکهای کشور افتتاح می شود واریز و نام شرکت مادر تخصصی ذیربط به منظور اجرای بند(الف ) ماده (19) قانون برنامه سوم در هر مورد از طرف سازمان به خزانه اعلام می گردد
ماده 19- چنانچه ظرف شش ماه پس از عرضه ، سهام موضوع این آئین نامه به فروش نرسد، سازمان مکلف است گزارش لازم متضمن بیان مشکلات و موانع موجود و راه حل پیشنهادی به عنوان هیات تهیه و جهت اتخاذ تصمیم حسب نظر هیات در مورد سهام موصوف اقدام نماید0
ماده 20- سازمان مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی ازاقدامات انجام یافته در مورد سهام و شرکتهای تعیین تکلیف شده ، همچنین تجزیه و تحلیل روند واگذاری را تهیه و به هیات تسلیم نماید0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16365
تاریخ تصویب :
1380/01/29
تاریخ ابلاغ :
1380/02/17
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :