جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 750- ق 9/2/1380

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 34866/22267 مورخ 11/8/1379 دولت درموردموافقتنامه همکاریهای علمی و فناوری بین دولت جمهوی اسلامی ایران و دولت بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت فدراسیون روسیه که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 22/12/1379 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 4765 15/2/1380

قانون موافقتنامه همکاریهای علمی و فناوری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت فدراسیون روسیه که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست ودوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 750- ق مورخ 9/2/1380 واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای عملی و فناوری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر دوازده ماده و یک ضمیمه مشتمل بر دوازده بند به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود0

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای علمی و فناوری بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس (طرفها) نامیده می شوند، با توجه به وجود روابط دوستانه و دیرینه بین مردم دو کشور، با تمایل به تحکیم وارتقای همکاریهای عملی و نفاوری دراز مدت بین دو کشور بر اساس احترام به اصول برابری ، حاکمیت و منافع متقابل ، با عنایت به اینکه چنین همکاری باعث تسهیل تحکیم روابط اقتصادی ودوستانه بین دو کشور خواهدشد، با آگاهی از منافع حاصل از همکاریهای علمی وفناوری برای دوکشور با تمایل به هماهنگ بودن همکاریهای علمی و فناوری دو جانبه در زمینه های علمی و فناوری با واقعیتهای سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی ، بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- اراده و قصد طرفها از این موافقتنامه ، گسترش و تعمیق روابط بین محافل علمی وفناوری دو کشور در جهت مقاصد صلح جویانه از طریق ایحاد شرایط مساعد برای همکاری و توسعه آن بر اساس اصل توازن ومنافع متقابل است 0
ماده 2- طرفها و فعالیتهای مشترک در زمینه های علمی و فناوری را در چارچوب این موافقتنامه به شرح زیر، مورد تشویق و ترغیب قرار خواهند داد:
- بازدیدهای دو جانبه از موسسات تحقیقاتی و تبادل دانشمندان کارکنان فنی یا دیگر متخصصان در زمینه مسایل عمومی وتخصصی ،
- تبادل اطلاعات در امور همکاریها، سیاستها، رویه ها، قوانین مربوط به فعالیتهای علمی و تحقیقاتی ،
- آموزش کارکنان ، از جمله تحصیل در دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و سازماندهی دوره های کارآموزی ،
- مبادله فناوریها،
- اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک مورد توافق ، ایجاد مراکز علمی و آزمایشگاههای توسعه و تحقیقات و گروههای علمی ،
- برگزاری هم اندیشیها، هم نشستها، اجلاسها ونمایشگاههای عملی و فناوری مشترک در رشته های مورد علاقه طرفها0
براساس توافق طرفها، همکاریها می تواند به روشهای دیگر نیز صورت پذیرد0
ماده 3- طرفها در صورت اقتضا، توسعه تماسها و همکاریهای مستقیم بین سازمانهای دولتی و خصوصی دو کشور را با رعایت اهداف این موافقتنامه تشویق خواهند نمود0
به منظور اجرای همکاریهادرچارچوب این موافقتنامه ، سازمانهای مذکور موافقتنامه های جداگانه (ترتیبات و قراردادهای کاری ) را در ارتباط با برنامه ها و پروژه های همکاری شامل شرایط تحقق یافتن آنها، منعقد خواهندنمود0
ماده 4- طرفها با توجه به اولویتهای فناوری ، علمی و اقتصادی ملی و نیز مناسبات شکل گرفته و تجربیات اندوخته شده ، توجه خاصی را به توسعه همکاری در زمینه تحقیقات علمی و فناوری در موارد زیرمبذول خواهند نمود:
- علوم پایه (ریاضیات ، فیزیک ، نجوم وغیره )،
- پالایش فرآورده های نفتی ،
- ذوب فلزات و استخراج مواد جدید،
- اکتشافات فضایی و کاربرد علوم فضایی برای مقاصدصلح جویانه ،
- هواپیمایی کشوری ،
- فناوری اطلاع رسانی ،
- مهندس ژنتیک و فناوریهای زیستی ،
- بهداشت عمومی و دارو،
- حفظ محیط زیست ،
- مهندسی عمران ،
- حمل ونقل ،
- علم مساحی و نقشه کشی ،
- کشاورزی و جنگلداری ،
- اندازه گیری مقیاسها (مترولوژی ) و صدور گواهی ،
فهرست زمینه های همکاری علمی و فنی ممکن است بنا به توافق طرفها مشخص تر و گسترده شود0
ماده 5- مسئولان اجرای این موافقتنامه عبارتنداز:
ازطرف ایران - وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری جمهوری اسلامی ایران 0
از طرف روسیه - وزارت علوم و فناوری فدراسیون روسیه 0
ماده 6- به منظور اجرای این موافقتنامه ونظارت بر تحقق آن ، طرفها در چارچوب کمیسیون دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بین ایران و روسیه ، کمیسیون دائمی فرعی همکاریهای علمی وفناوری (که از این پس کمیسیون فرعی نامیده می شود) را تشکیل خواهند داد که وظایف آن شامل مواردزیر خواهد بود:
- ایجاد بهترین شرایط برای اجرای همکاریهای علمی وفناوری ،
- شناسایی و تشخیص جهتهای اولولت دار در همکاریهای عملی و فناوری بین دو کشور،
- ارزشیابی شرایط و چشم انداز همکاریهای عملی وفناوری وتشریح پیشنهادهایی برای بهبود نظام اجرایی آن 0
کمیسیون فرعی درچارچوب شرح وظایف مصوب خود فعالیت خواهدکرد0
جلسات این کمیسیون فرعی به طور متناوب در جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و حداقل سالی یک بار تشکیل خواهد شد0
کمیسیون فرعی می تواند در صورت اقتضاء گروههای کاری موقتی را در زمینه های خاصی از همکاری علمی وفناوری تشکیل دهد و متخصصانی را برای تحقیق و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات خاص و تشریح توصیه هایی راجع به آنها به کار گیرد0
ماده 7- همکاری در چارچوب این موافقتنامه مطابق با قوانین داخلی دولتهای طرفها و توافقنامه های بین المللی که دو طرف آنها را به امضاء رسانده اند، صورت خواهد گرفت 0
ماده 8- مسایل مربوط به اشاعه و حمایت از حقوق مالکیت معنوی که در جریان همکاریها در چارچوب این موافقتنامه به وجود آمده و یا ارائه می گردن، براساس ضمیمه مربوط که زءلاینفک این موافقتنامه به شمار می رود، رسیدگی خواهد شد0
ماده 9- مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات وتعهدات طرفها ناشی از موافقتنامه های بین المللی دیگری که به امضای طرفهارسیده است تاثیر نمی گذارد0
ماده 10- ترتیبات مال یهمکاری در چارچوب موافقتنامه حاضر بر اساس اصول زیر اجراء خواهد شد0
- هزینه های مربوط به بازدیدها تبادلات توسط طرفل اعزام کننده تامین خواهد شد، مگر آنکه طرفها شرایط دیگری را تعیین نمایند0
- هزینه های مربوط به بازدیدها و تبادلات توسط طرف اعزام کننده تامین خواهد شد، مگر آنکه طرفها شرایط دیگری با تعیین نمایند0
- هزینه های مربوط به فعالیتهای مشترک درچارچوب این موافقتنامه طبق توافق طرفها تامین خواهد شد0
ماده 11- این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر انجام تشریفات داخلی مورد لزوم جهت لازم الاجراشدن آن توسط طرفها، به مرحله اجرا گذارده خواهد شد0
ماده 12- مدتاعبتار این موافقتنامه پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن است و به خودی خود برای دوره پنج ساله دیگر نیز تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفها شش ماه قبل از تاریخ خاتمه پیش بینی شده آن ، تمایل خود را برای فسخ آن به صورت کتبی به طرف دیگر اعلام نماید0
خاتمه این موافقتنامه تاثیری بر برنامه ها، پروژه ها و دیگر انواع فعالیتها و همکاریهای تقبل شده و یا درحال انجام ، به موجب آنکه در زمان فسخ کامل نشده است ، نخواهد داشت 0
این موافقتنامه در شهر مسکو در تاریخ 24/6/1378 هجری شمسی برابر با15/9/1999 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ، روسی و انگلیسی که از اعتبار یکسان برخودارند تنظیم گردید0
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت فدراسیون روسیه

ضمیمه
موافقتنمه هماریهیاعلمی و فناوری بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
مقررات مربوط به اصول حمایت و اشاعه حقوق مالکیت معنوی که در جریان همکاری در چارچوب موافقتنامه همکاریهای علمی وفناوری بین دولت جمهوری اسلامی ایران دو دولت فدراسیون روسیه به وجود آمده و یاارائه می گردند0
1- دامنه شمول
این مقرارت در مورد تمامی اشکال همکاری ، در چارچوب موافقت نامه همکاریهای علمی و فناوری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه (که از این پس (موافقتنامه ) نامیده می شود) توسط موسسات دولتی ، دانشگاهها، موسسات علمی ، شرکتهای خصوصی و دیگر شرکت کنندگان در همکاری علمی وفناوری دو کشور(که از این پس (شرکت کنندگان ) نامیده می شوند) صورت می گیرد و همکاریی که انجام آن نیاز به حل و فصل مسایل مربوط به حمایت و اشاعه حقوق مالکیت معنوی می باشد، اعمال می گردد0
طرفها بر این عقیده اند که رعایت اصول حمایت و اشاعه حقوق مالکیت معنوی و تضمین حقوق پدید آوردندگان مربوط که در این مقررات تصریح شده ، توسط شرکت کنندگان ، دستیابی به اهداف ((موافقتنامه )) را تسهیل خواهد کرد0
این مقررات مشخص می کند که از نظر طرفها، شرکت کنندگان تنها به کسانی اطلاق می شود که شرایط پیش بینی شده در این مقررات رابه همراه ضرورت اطلاع رسانی به کار گروهی که قرار است به موجب ماده (6) این موافقتنامه تشکیل شود در مورد ترتیبات مقدماتی (اجرای موافقتنامه ها قراردادها که از این پس ((ترتیببات خوانده می شود) طبق بخش سوم این مقررات ، پذیرفته باشند0
2- تعاریف
از نظر این مقررات :
الف - (مالکیت معنوی ) طبق مفهوم ماده (2) کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که در استکهلم در تاریخ 14 ژوئیه 1967 میلادی (23/3/1364هجری شمسی ) امضاء شده ، تعریف می شود0
ب - (اختراع ) اطلاق می شود به نتیجه فعالیت خلاق مربوط به موارد مالکیت صنعتی که طبق موافقتنامه یا در نتیجه اجرای آن به دست آمده یا مورد استفاده قرار می گیرد و مشمول اعطای امتیاز یادیگر اشکال حمایت از مالکیت معنوی طبق قوانین دولتهای طرفها بارعایت ماده (1) کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1883 میلادی (1262 هجری شمسی است )
پ - اطلاعات به داده های راجع به افراد، موضوعات ،حقایق ، وقایع پدیده ها و روند کار موضوعات ترتیبات منعقده درچارچوب موافقتنامه وضعیت اجرای آن و نتایج به دست آمده صرفنظر از نحوه ارائه داده ، اطلاق می گردد0
ت - ((اطلاعات محرمانه )) از جمله دانش فنی به معنای اطلاعاتی است که از طریق ناشناخته ماندن برای اشخاص ثالث دارای ارزش تجاری بالقوه و واقعی بوده و دسترسی به آنها طبق موازین قانونی آزاد نبوده و دارنده آن تدابیری را برای تضمین محرمانه بودن آن اتخاذ م نماید0
ث -(سابقه مالکیت معنوی ) به مالکیت معنوی اطلاق می شود که متعلق به شرکت کنندگان یا دیگر مالکان آن بوده و به کارگیری آن برای انجام کار به موجب ترتیبات منعقده در چارچوب موافقتنامه ضروری است 0
3- اطلاع رسانی در خصوص طرح ترتیبات
شرکت کنندگانی که داوطلبانه از اهداف (موافقتنامه ) پیروی می نمایند، طرح ترتیبات (قراردادها و موافقتنامه های کاری ) را که در آنها مدت و شرایط اجرای پروژه ها و برنامه همکاری ، نحوه اجرای آنها، شرایط مالی ، مسایل مربوط به حمایت و اشاعه حق مالکیت معنوی و دیگر موضوعات ، مطابق با این مقررات مشخص گردیده باشد، در اختیار کمیسیون دایمی فرعی قرار خواهند داد0
4- اقداماتی برای حمایت حقوق مالکیت معنوی
شرکت کنندگان در ترتیبات (قراردادها و موافقتنامه های کاری )که به موجب (موافقتنامه ) منعقد می نمایند، باید تمامی جنبه های مالکیت معنوی را که ایجاد، ارایه و یا استفاده از آن در طی اجرای ترتیبات پیش بینی گردیده است ، مشخص نمایند0 در این حالت محدوده سابقه مالکیت معنوی که ایجاد خواهد شد نیز باید تعیین گردد0
(در ترتیبات (قراردادها و موافقتنامه های کاری ) باید تصریح نمایند که هر گونه کاربرد سابقه مالکیت معنوی تنها زمانی امکان پذیر است که امکاناتی با هدف تضمین حمایت قانونی مربوط انجام شده باشد0
5- تضمین منافع شرکت کنندگان در رابطه بااشاعه حق مالکیت معنوی که قرار است ایجاد شود0
الف - در هنگام انعقاد ترتیبات (قراردادهاوموافقتنامه های کاری ) مربوط به اشاعه حقوق مالکیت معنوی که قرار است ایجاد شود، شرکت کنندگان باید عوامل مختلفی از جمله موارد زیر رامدنظرقراردهند
- نوع (ماهیت ) مسیولیتهای قرارداد،
- سهم هر شرکت کننده در کار مشترکی که قرار است انجام شوداز جمله سابقه مالکیت معنوی ،
- نیات ، تعهدات و تواناییهای شرکت کنندگان در پیش بینی حمایت قانونی مربوط برای مالکیت معنوی که قرار است ایجاد شود،
- مشارکت پیش بینی شده در تجاری کردن مالکیت معنوی که قرار است ایجادشود( از جمله استفاده تجاری مشترک ازآن درمواقع مقتضی )
ب - در ترتیبات (قراردادها و موافقتنامه های کاری ) در خصوص اشاعه حقوق مالکیت معنوی ، شرکت کنندگان باید موارد ضروری زیررا در نظر داشته و خاطر نشان کنند،
- اشخاصی که دریفات کنندگان مالکیت معنوی هستند که قرار است در نتیجه اجرای قرارداد ایجاد شود،
- انواع مالکیت معنوی وحدود و کاربرد آن در قلمرو کشورهای دیگر( با فرض اینکه حداقل حدود کاربرد مالکیت معنوی که قرار است ایجاد شود از جمله سابقه مالکیت معنوی در حق هر شرکت کننده برای استفاه از نیازهای خود وجود دارد)،
- حقوق یکی از شرکت کنندگان در صورتی که شرکت کننده دیگر به تعهدات خود برای تضمین حمایت از حقوق مالکیت معنوی و حفظ آن عمل نکند،
- حقوق شرکت کنندگان برای استفاده از اطلاعات محرمانه و تعهدات آنها جهت تضمین حمایت از آن ،
- شرایط ومراحل تنظیم ، تبادل و انتشار اطلاعات حاصله در چار چوب اجرای ترتیبات (قراردادها و موافقتنامه های کاری )0

6- حمایت از حق تالیف
شرکت کنندگان طبق قوانین حق تالیف کشورهایی که مولفان ،شهروند آنها هستند و ترتیبات بین المللی ذیربط که طرفها آن را امضاء نموده اند در رابطه با حمایت از حق تالیف عمل خوهند نمود0

7- حقوق پدیدآوردندگان و مخترعان
شرکت کنندگان ، پاداش پدیدآوردندگان و مخترعان رادر ترتیباتی (قراردادها وموافقتامه های کاری ) که قرار است طبق (موافقتنامه ) منعقد شود، مشخص می کنند و اولین موردی که شرکت کنندگان پیش بینی می کنند، دریافت حق استفاده تجاری از آن به موجب اشاعه مورد موافقت قرار گرفته مالکیت معنوی است که قرار است ایجاد شود0

8- حق تقدم درخواست حق امتیاز
شرکت کنندگان درخصوص مراحل ثبت درخواست حق امتیاز به نکات زیر توجه خواهند نمود:
درخواستهای حق امتیاز برای اختراعات انجام شده درایران باید در مرحله اول به سازمان حق امتیاز در جمهوری اسلامی ایران داده شود0
درخواستهای حق امتیاز برای اختراعات انجام شده درفدراسیون روسیه باید در مرحله اول به سازمان حق امتیاز فدراسیون روسیه داده شود0

9- حمایت از اطلاعات محرمانه
اطلاعات و دیگر فرآورده های فعالیتهای معنوی که در حین اجرای موافقتنامه ایحاد یا فراهم و استفاده شده و توسط یکی ازشرکت کنندگان محرمانه قلمداد گردیده خود به خود توسط شرکت کننده دیگر محرمانه محسوب خواهد شد0
چنین اطلاعاتی به طور مشخص در ترتیبات (قراردادهاو موافقتنامه های کاری ) منعقده طبق (موافقتنامه ) تعیین و اقدامات عملی و تعهدات شرکت کنندگان در رابطه با پیش بینی محرمانه بودن تعریف خواهد شد0

10- رعایت قوانین کنترل صادرات
شرکت کنندگان نحوه ارائه کالاها، تولیدات ، خدمات ، نتایج فعالیت معنوی از جمله حقوق انحصاری آنها طبق قوانین دولتهای طرفها در مورد کنترل صادرات مربوط به کشرو خود و نیز تعهدات بین المللی طرفها در رابطه با کنترل صادرات و نیز مفاد یادداشت تفاهم مربوط به مقررات کنترل صادرات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مورخ 11 آوریل 1997 میلادی 22/1/1376 هجری شمسی ) پیش بینی خواهند نمود0

11- زبان
متن ترتیبات (قراردادها و موافقتنامه های کاری ) توسط شرکت کنندگان به زبانهای فارسی ، روسی و انگلیسی که همگی دارای اعتبار یکسانی است تهیه خواهد شد0

12- حل و فصل اختلافات
سازمانهای طرفها که براساس ماده (5) (موافقتنامه ) پاسخگوی اجرای آن می باشند، باید در تدوین ترتیبات (قراردادهاوموافقتنامه های کاری ) به شرکت کنندگان مساعدت نمایند0
اختلاف نظر در رابطه با اشاعه مالکیت معنوی چنانچه درجریان فعالیت در چارچوب (موافقتنامه ) پدید آید از طریق رسیدگی توسط شرکت کنندگان حل و فل خواهد شد0 چنانچه طرفها نتوانند اختلافات را حل وفصل نمایند،این اختلافات می توانندبرای بررسی به سازمانهای طرفها که مطابق با ماده (5) (موافقتنامه مسیول اجرای آن می باشند احاله و یا آنکه از طرق دیگری که در ترتیبات (قراردادها و موافقتنامه های کاری ) امضاء شده به وسیله شرکت کنندگان پیش بینی گردیده است از جمله دیوان داوری حل و فصل خواهدشد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده و یک ضمیمه مشتمل بر دوازده بند در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16368
تاریخ تصویب :
1379/12/22
تاریخ ابلاغ :
1380/02/20
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :