جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 753- ق 9/2/1380

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 34868/22311 مورخ 11/8/1379 دولت در مورد اصلاحیه پروتکل مونترال مصوبه نهمین اجلاس اعضاء مونترال 17-15 سپتامبر 1997 میلادی (برابر با26-24 شهریور 1376 هجری شمسی ) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/1/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اچرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد0

شماره 5588 15/2/1380

قانون اصلاحیه پروتکل مونترال مصوبه نهمین اجلاس اعضاءمونترال 17-15 سپتامبر1997 میلادی ( برابر با26-24 شهریور 1376هجری شمسی ) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 753-ق مورخ 9/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - اصلاحیه پروتکل مونترال مصوبه نهمین اجلاس اعضاء مونترال 17-15 سپتامبر1997 میلادی (برابر با26-24 شهریور1376 هجری شمسی ) مشتمل بر سه ماده بشرح ضمیمه تصویب واجاره مبادله اسناد آن داده می شود0
بسم الله الله الرحمن الرحیم
اصلاحیه پروتکل مونترالب مصوبه نهمین اجلاس اعضاء مونترال 17-15 سپتامبر1997 میلادی (برابر با26-24شهریور1376 هجری شمسی )
ماده 1- اصلاحیه :
الف - بند(1) مکرر سوم ماده (4)
بند زیر پس از بند(1) مکرر دوم ماده (4) پروتکل اضافه می گردد:
1(مکررسوم )- ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این بند، هر یک از اعضاء، ورود تحت کنترل در پیوست (ث ) را از هر کشور غیر عضو این پروتکل ممنوع خواهد کرد0
ب - بند(2) ماده (4)
بند زیر پس از بند(2) مکرر دوم ماده (4) پروتکل اضافه می شود:
2- (مکرر سوم ) - یک سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بند هر یک از اعضاء صدور مواد تحت کنترل در پیوست (ث ) را به هر کشور غیر عضو این پروتکل ممنوع خواهد کرد0
پ - در بندهای (5)،(6)و(7) ماده (4)
در بندهای (5)،) و(7) ماده (4) پروتکل ، عبارت گروه (2) پیوست (پ ) و(ث ) جانشین عبارت گروه (2) از پیوست (پ ) می گردد0
ت - بند(8)ماده (4)
در بند(8) ماده (4) پروتکل ، عبارت گروه (2) از پیوست (پ )، می گردد0
ث - ماده (4الف ): کنترل مبادله بین اعضاء
ماده زیر به عنوان ماده (4الف )به پروتکل افزوده می گردد:
1- چنانچه عوضی پس از سررسید مهلت حذف هر ماده تحت کنترل با وجود انجام همه اقدامات عملی برای رعایت تعهدات خود به موجب پروتکل ، نتواند تولید آن ماده را برای مصرف داخلی - بجز برای مصارفی که با موافقت اعضاء ضروری تشخیص داده شده - متوقف نماید، صدور مقادیر مصرف شده ، بازیافت شده و احیاشده آن ماده را بجز بری نابود ساختن آن ممنوع خواهد کرد0
2- بند(1) این ماده بدون لطمه به اجرای ماده (11) کنوانسیون و روش عدم رعایت که به موجب ماده (8) پروتکل ایجاد شده است ، اعمال خواهد شد0
ج - ماده (4-ب ): گواهی
ماده زیر به عنوان ماده (4-ب ) به پروتکل اضافه می شود:
1- هر عضو از ابتدای اول ژانویه سال 2000 میلادی (یازدهم دی ماه 1378 هجری شمسی ) یا ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده برای آن عضو، هرکدام که موخر باشد، نظام گواهی ورود وصدور مواد تحت کنترل جدید، مصرف شده ، احیاء شده و بازیافت شده در پیوستهای (الف )،(پ )و(ث ) را ایجاد و اجراخواهد نمود0
2- با وجود بند(1) این ماده ، هر عضوی که به موجب بند(1)ماده (5) عمل می نماید و به این نتیجه می رسد که در شرایطی نیست که نظام گواهی ورود و صدور مواد تحت کنترل در پیوستهای (ب ) و(ث ) را ایجاد و اجرا نماید، می تواند اتخاذ اقدامات مزبور را به ترتیب تا اول ژانویه 2005 میلادی (یازدهم دیماه 1383هجری شمسی ) و اول ژانویه 2002 میلادی (یازدهم دیماه 1380 هجری شمسی )به تعویض اندازد
3- هر عضو ظرف سه ماه از تاریخ شروع به کار نظام گواهی خود، ایجا و فعالیت آن را به دبیرخانه گزارش خواهد کرد0
4- دبیرخانه به طور ادواری فهرستی از اعضایی را که در مورد نظامهای گواهی خو ب هدبیرخانه گزارش داده اند تهیه و در اختیار تمامی اعضاء قرار خواهد داد و این اطلاعات را برای بررسی وارائه توصیه های مناسب به اعضاء، به کمیته اجرائی ارسال خواهدنمود0
ماده 2- ارتباط با اصلاحیه 1992 میلادی (1371هجری شمسی )
هیچ کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای نمی تواند سندتنفیذ پذیرش ، تصویب یا الحاق به این اصلاحیه را تودیع نمایدمگر آنکه سند مشابهی را در مورد اصلاحیه مصوب اجلاس چهارم اعضاء در کپنهاک به تاریخ 25 نوامبر1992 میلادی (4آذرماه 1371 هجری شمسی )قبلا" تودیع نموده باشد یا همزمان تودیع نماید0
ماده 3- لازم الاجراء شدن
1- این اصلاحیه از اول ژانویه 1999میلادی (یازدهم دیماه 1378 هجری شمسی ) لازم الاجراء خواهد شد مشروط بر اینکه حداقل بیست سند تنفیذ، پذیرش با تصویب اصلاحیه توسط کشورها با سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه ای که عضو پروتکل مونترال در زمینه مواد کاهنده لایه ازن می باشند، تودیع شده باشد0 در صورتی که این شرط تاتاریخ مزبور تحقق نیابد، اصلاحیه در نودمین روز پس از تاریخ تحقق این شرایط لازم الاجراء خواهد شد0
2- از نظر بند(1)، هر سندی که توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقه ای تودیع شده باشد به عنوان سندی اضافه بر اسنادی که کشور های عضو چنین سازمانی تودیع کرده اند تلقی نخواهد شد0
3- این اصلاحیه پس از لازم الاجراء شدن آن به گونه ای که دربند(1) پیش بینی شده است ، برای هر عضو دیگر پروتکل از نودمین روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب آن لازم الاجراء خواهدشد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به اصلاحیه پروتکل شامل سه ماه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16368
تاریخ تصویب :
1380/01/19
تاریخ ابلاغ :
1380/02/20
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :