جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 4520/ت 24152ه 9/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرایی بند(ب ) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، رابه شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در اجرای بند(ب ) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، از تاریخ 1/1/80 صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض اعم از مستقیم و غیر مستقیم معاف می باشد0
تبصره - در صورتی که واحدهای تولید کننده کالا و خدمات قسمتی از نیازهای پیمانکاران خارجی یا شرکتهای پیمانکاری ایرانی رادر داخل کشور تامین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمدناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود0
ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق وکامل مفاد آن از طریف دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نماید0
ماده 3- وزارتخانه ها، سازمانها، شوراهای محلی اعم از شهر و روستا و مقامهای محلی ، استانی و کشوری مجاز نیستندازصادرات غیر نفتی کشور هیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند0
ماده 4- وزارتخانه ها، سازمانها و یا موسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوراض یا مالیات از واحدهای تولید کننده کالا یا خدمات هستند مکلفند که اظهارات واحدهای تولیدی ، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه ، قطعات ، محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شده به قصد صدوررا بپذیرند0
ماده 5- واحده یتولیدی ، صادراتی موظفند حدکثر ظرف مدت یک سال از تارخی صدور کالا یا خدمات یا خرید مواد اولیه ، قطعات یا کالای ساخته شده ، انساد و مدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذیربط تسلیم نمایند0در غیر این صورت خریدار یا صادر کننده نهایی مسئول تادیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود0
ماده 6- به منظور رفع مشکلات مربوط به عوراض مرتبط با بند(ب ) ماده (113) قانون برنامه سوم و بر طرف کردن موانع اجرایی این ائین نامه و همچنین حل اختلاف بین صادر کنندگان و دستگاههای اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسئولیت وزارت امور اقتصادی ودارایی و با عضویت وزارت بازرگانی ، مرکز توسعه صادرات ایران ،وزارتخانه کالایی و نماینده اتحادیه یا تشکل صادرات یذیربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون ، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد0 جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می یابد و تصممیات آن حداقل با سه رای موافق نافذ و لازم الاجرامی باشد0
تبصهر - در ماردی که انحادیه یا تشکل صادراتی ذیربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مرکزی (حسب مورد) در کمیسیون موضوع این ماده عضویت خواهند داشت 0
معاون اول رئس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16368
تاریخ تصویب :
1380/02/02
تاریخ ابلاغ :
1380/02/20
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :