جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 4518/ت 2450ه 9/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد شماره 96/34-836/105 مورخ 1/2/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تائیدیه شورای اقتصاد و به استناد جزء (1) بند(ج ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده است مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده 2- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است ، طبق مفاد ماده (1) این آئین نامه عمل نماید.
ماده 3- در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال 1380 کل کشور ، به نرخ شناور ارز برای آنها منوط و به تصویب رسیده یا می رسد، براساس مفادماده (1) این آئین نامه اقدام خواهد شد.
ماده 4- کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود بشرح زیر هستند:
1- اعتبارات اسنادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
2- اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره - کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی ( در زمینه طرحهای عمرانی ) باهماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم را به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پیش بینی نمایند.
3- اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال 1374 کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده اند
4- اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعات با تشخیص کمیته موضوع ماده (5) این آئین نامه
5- اعتبارات اسنادی کالای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی و غیر دولتی که محصولات تولیدی آنها دارای قیمت تثبیتی می باشد، با تشخیص کمیته موضوع ماده (5) این آئین نامه.
6- شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که بتصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مهلت لازم را تا مدت حداکثر ده سال از شروع بهره برداری تاسیسات ایحاد شده جهت تادیه مابه التفاوت نرخ ارز در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیردولتی موضوع این تصویب نامه قرار دهد.
ماده 5- کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بر اجرای این آئین نامه نظارت خواهند داشت وموارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذیربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت ، تقسیط و یا شمول مابه التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود.
دبیرخانه این کمیته در سازمان مدیریت و برنامه ریزیی کشور مستقر است.
این تصویبنامه جانشین تصویب نامه شماره 59596/ت 24352ه مورخ 27/12/1379 می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16370
تاریخ تصویب :
1380/02/02
تاریخ ابلاغ :
1380/02/23
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :