جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 4992/ت 24475ه 11/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 26/1/1380 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت تعاون و سازمان ملی جوانان و به استنادبند(ی ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات
ماده 1- تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه در سال 1380 به شرح جداول پیوست از طریق بانکهای تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردند و در این آئین نامه به اختصار بانکهای عامل نامیده می شوند، اعطا می شود0
تبصره - در سال 1380 بانکها، می توانند تا معادل بیست و پنج از افزایش درمانده تسهیلات بخش غیر دولتی را خارج از نسبتهای مربوط به سهم بخشها با اولویت بخشهای تولیدی و صادرات اعطا نمایند0 سهم بخشهای مختلف از کل افرایش در مانده تسهیلات بخش غیردولتی ، پس از کسر بیست و پنج درصد یاد شده و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه برای رفع احتیاجات ضروری بشرح جدول زیر تعیین می شود:

بخش اقتصادی سهم (درصد)

کشاورزی 0/25
صنعت و معدن 5/33
مسکن 0/20
ساختمان 0/9
صادرات 0/8
بازرگانی داخلی ، خدمات ومتفرقه 5/4

جمع 100


ماده 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ تصویب این آئین نامه حداکثر ظرف مدت پانزرده روز نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هریک از بانکهای عامل بر حسب استان یا دستگاه اجرایی اقدام نماید0
تبصره 1- بانکهای عامل موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روزپس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ نمایند0
تبصره 2- مناطق توسعه نیافته در سال 1380 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری تعیین و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد0
تبصره 4- تغییر در مانده چهارهزار و هشتصد میلیارد (000/000/000/800/4) ریال موضوع این آئین نامه براساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود وکارمزد متعلق حساب می شود0
تبصره 5- بانکهای عامل موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت صرفا" با رعایت مفاد این آئین نامه به تدریج حداکثر تا دیماه سال 1380 به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند0
ماده 3- بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی بشرح جداول موضوع این آئین نامه حسب مورد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد می گردد0
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول بانکهای عامل ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه را که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، در لوایح بودجه سالهای بعد پیش بینی و منظور نماید، تا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای عامل پرداخت شود0 تضمین دولت نامی وظایف بانکهای عامل جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تائید توجیه اقتصادی طرحها نبوده (به استثنای طرحهای خود اشتغالی و طرحهای عمرانی ملی مصوب ) و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانکها از محل تسهیلات تکلیفی می باشند0 بانکهای عامل بازپرداخت تسهیلات اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح به عمل آورند0
تسهیلات بخش دولتی بشرح جداول موضوع این آئین نامه باتضمین و تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط بانکهای عامل پرداخت می گردد و در مواردی که اعطای تسهیلات به شرکتهاودستگاه های دولتی غیر تکلیفی بوده و صرفا" براساس دریافت تامینهای کافی و لازم توسط بانک عامل امکان پذیرخواهدبود0 پرداخت تسهیلات سرمایه ای بههر یک از شرکتهای دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سررسید شده وامهای قبلی همان شرکت است 0
ماده 4- ارقام مندرج در جداول آئین نامه با توفاق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورتا پایان آذرماه 1380 حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور حداکثر برای یک بار قابل افزایش می باشد، مشروط بر اینکه سهم بخش غیردولتی از هفتاد درصد(70%) کاهش نیابد و درسقف مانده تسهیلات تکلیفی تغییری حاصل نگردد0
تبصره 1- پنجاه درصد از سهم بخش غیردولتی به استثنای مسکن ایثارگران به بخش تعاونی اختصاصی می یابد و حسب مورد وزارت تعاون یا وزارت جهاد کشاورزی و ادارات کل تابعه آنها موظفند با رعایت سهم مذکور نسبت به معرفی طرحهای تشکلهای تعاونی به مراجع ذیربط برای برسی ، تائید و اعطای تسهیلات حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1380 اقدام نمایند0
تبصره 2- در صورت عدم معرفی طرحهای سرمایه گذاری متقضایان بخش تعاونی توسط وزارت تعاون به بانکهای عامل (درارتباط با سهمیه ملی ) و نیز عدم تصویب طرحهای پینشهادی بخش تعاونی توسط شورای برنامه ،ریزی و توسعه استان (در ارتباط به سهمیه استانی ) درمهلت زمانی موضوع تبصره (1) این ماده سهمیه مذکور به طرح های پیشنهادی بخش غیر دولتی اختصاص می یابد0
فصل دوم - تسهیلات اعطایی به بخش دولتی :
تسهیلات اعطایی به بخش دولتی شامل سرمایه در گردش و سرمایه گذاری بشرح زیر می باشد:
بخش اول : سرمایه در گردش بخش دولتی
ماد5- بانکهای عامل موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاه های دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاروزی ودامی ، تهیه و تدارک نهادهای کشاروزی و تنظیم بازار بشرح قسمت (ج ) جدول شماره (1) (خدمات و تنظیم بازار) و جدول شماره (3) پیوست این آئین نامه را به صورت تسهیلات کوتاه مدت و بر اساس جدول گردش نقدینگی تائید شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تامین واعطانمایند
ماده 6- چنانچه دستگاههای اجرایی ذیربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاروزی و دامی در سالهای گذشته به بانک عامل مانده بدهکاری داشته باشند، تامین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در ماده (5) این آئین نامه توسط بانکهای عامل صرفا" منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاههای بدهکار به بانکهای عامل می باشد و سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در خصوص پوشش و بازپرداخت بدهی های مذکور به بانکهای عامل اقدامات لازم را بهعمل اورد تا امکاناعطای تسهیلات مجددبه دستگاه های مذکور توسط بانهای عامل فراهم گردد0
ماده 7- اعطای تسهیلات اعتباری توسط بانکهای عامل به دستگاه ها و شرکتهای دولتی صرفا" براساس مبالغ مندرج در قسمت ششم و مفاد بند(ج ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور به ترتیبی مجاز است که رشد مانده تسهیلات اعطایی به بخش دولتی در مجموع از سی درصد (30%) تجاوز ننماید0
بخش دوم - سرمایه گذاری بخش دولتی :
ماده 8- بانکهای عامل موظفند تسهیلات اعتباری را بابت طرحهای سرمایه گذاری شرکتهای دولتی بشرح جدول شماره (2) موضوع این آئین نامه که به صورت موردی بر حسب طرح و براساس سقف تسهیلات تکلیفی تضمینی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تضمین و تعهد می گردد، تامین و پرداخت نمایند0
تبصره 1- با توجه به ملاحظات مندرج در بند(ج )تبصره (2) قانون بودجه سال 1380کل کشور پرداخت هرگونه تسهیلات به دستگاههاو شرکتهای دولتی خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایه ای منوط به بازپرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی آنها خواهد بود0
تبصره 2- مهلت زمانی تصویب و انعقاد قرارداد مربوط به طرحهای سرمایه گذاری بخش دولتی بین بانکهای عامل و شرکتهای دولتی موضوع جدول شماره (2) این آئین نامه پایان اسفندماه 1380خواهدبود0
فصل سوم - تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی
تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی شامل سرمایه درگردش وسرمایه گذاری بشرح زیرخواهد بود:
بخش اول - سرمایه در گردش بخش غیر دولتی :
ماده 9- بانکهای عامل موظفن سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی حقوقی بخش غیر دولتی از تسهیلات اعتباری تخصیصی بشرح جدول شماره (6) پیوست این آئین نامه را حسب موردبامعرفی دستگاه ذیربط در اختیار معرفی شدگان مربوط که در زمینه های تهیه و تدارک و توزیع نهاده ها و عوامل تولید بخشهای کشاروزی و صنایع وابسته و تهیه و توزیع کالاها و مایحتاج ضروری کارکنان دولت ، نیروهای مسلح ، عشایر و سایر اقشار مردم ، همچنین تهیه وتدارک مواد لازم برای قالی بافان تحت پوشش وزارتخانه های جهاد کشاروزی و تعاون ، شرکت سهامی فرش ایران ، سازمان صنایع دستی و سایر موسسات حمایتی فرش فعالیت دارند و همچنین سرمایه در گردش سایر موارد صنعتی و صنوف تولیدی ، تامین و در اختیار متقاضی قرار دهند0
ماده 10- توزیع اعتبارات ماده (9) این آئین نامه و سهم هریک از دستگاه های اجرایی ذیربط به تفکیک منابع قرض الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی و نیز اعتبارات موضوع تبصره (4)قانون بودجه سال 1376 کل کشور براساس دستورالعمل جداگانه ای است که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی تهیه و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این آئین نامه ابلاغ خواهد شد0
بخش دوم - سرمایه گذاری بخش غیردولتی :4
ماده 11- بانکهای عامل موظفند تسهیلات اعتباری بابت طرحهای سرمایه گذاری در بخش غیر دولتی بشرح جدول شماره (7) موضوع این آئین نامه و تسهیلات موضوع ماده (22) این آئین نامه را در سطح ملی و استانی و با اولویت پرداخت به طرحهای مصوب نیمه تمام فعال سالهای گذشته که از منابع اعتباری تبصره های قوانین بودجه سنواتی استفاده نموده اند و طرحهایی با اشتغالزایی بیشتر در چارچوب ضوابط این آئین نامه اعطا نمایند0
تبصره 1- شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بانکهای عامل موظفند بررسی و تصویب طرحها را با در نظر گرفتن حجم عملیات ، مدت زمان اجرا، کل هزینه های سرمایه ای و جاری وسایرشاخصهای موثر مورد توجه قرار دهند تا اطمینان لازم برای تکمیل طرح مطابق برنامه زمان بندی پیش بینی شده حاصل شود0
تبصره 2- تشخیص ملی یا استانی بودن طرحهای معرفی شده به بانهای عامل با رعایت ضوابط این آئین نامه به عهده دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود0
ماده 12- طرحهای نمیه تمام از نظر این آئین نامه عبارتنداز:
الف - طرحهایی که با استفاده از منابع اعتباری بانکهای عامل در قالب تبصره های سنواتی سالهای گذشته ایجاد شده است ، لیکن تا کنون به عللی که خارج از تعلل و تقصور مجری طرح بوده است راه اندازی نشده و به بهره برداری نرسیده اند0 علیهذا توجیهات مالی اقتصادی و فنی این قبیل طرحهای نیمه تمام برای استفاده از تسهیلات تکمیلی باید ضرورتا" قبلا" به تائید بانک عامل رسیده باشد0
تشخیص تطبیق طرحهای پیشنهادی با تعریف موضوع این دربنددر طرحهای استانی به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در مورد طرحهای ملی به عهده دستگاه اجرایی است 0
تبصره - بخشهایی که مدت اجرای طرحهای آنها کمتر از یک سال می باشد(از قبیل طرحهای اب و خاک ، آبخیزداری ، منابع طبیعی ، مسکن ، حمل و نقل و تولید فیلم و000) یا طرح نیمه تمام نداشته باشند، در اولویت می باشند و مجازند پس از ابلاغ این ائین نامه نسبت به مرعفی طرح جدید در قالب ضوابط و جداول این آئین نامه اقدام نمایند0
ب - طرحهایی که قبلا" از تسهیلات سیستم بانکی استفاده ننموده اند لیکن از پیشرفت فیزیکی بیش از شصت در صد برخوردارند در صورت دارا بودن توجیه فنی ، اقتصادی ومالی از نظر بانک می توانند از منابع اعتباری موضوع این آئین نامه تسهیلات جهت تکمیل و بهره برداری دریافت نمایند0
ماده 13- سهم آورده متقاضی در خصوص طرحهای سرمایه گذاری غیر دولتی در مورد طرحهای مربوط به صنایع روستایی ،مداری غیر انتفاعی خواشتغالی ، آبخیزداری ، جنگل و مرتع ، زراعت و باغداری ، بهسازی و نوسازی اماکن سنتی دامی ، طرحهای اموردامپزشکی ، تکثیر و پرورش ماهی و میگو به پیشنهاد مرجع تصویب کنند درحد توان مجری طرح و حداقل هفت درصد(7%) و در مور طرحهای پژوهشی و فرهنگی ، خدمات فنی ومهندسی و آزمایشگاهی ( به استثنای آزمایشگاهای تشخیص طبی ) و طرحهای تعاونی جوانان حداقل ده درصد(10%) مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین می شود و طرحهای مربوط به آب و خاک ، آبیاری و زهکشی و حوادث غیر مترقبه وآبیاری تحت فشاربخش کشاورزی و طرحهای بهداشتی و درمانی در مناطق توسعه نیافته از سهم آورده مجری طرح معاف می باشند و سهم آورده متقاضی برای بقیه طرحها سی و پنج درصد(35%) خواهد بود0
ماده 14- تعاونی هایی که هفتادرصد(70%) اعضای آنان را ایثار گران شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا، فارغ التحصیلان دانشگاهها ومراکز آموزش عالی زنان ، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی ، عشایر و یا افراد ساکن در مناطقب توسعه نیافیته کشور وی اترکیبی از آنان تشکیل می دهدحسب مورد با تائید وزارت تعاون یاوزارت جهادکشاورزی و دیگر نهادها یذیربط، از پرداخت تمام سهم آورده معاف می باشند
ماده 15- دستگاه تائید کننده توجیه فنی واقتصادی طرحهای ملی - فرهنگی ، علمی ، آموزشی و خود اشتغالی حسب مورد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، علوم تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی می باشند0
ماده 16- بانکهای عامل موظفن منابع اعتباری طرحهای مصوب اعم از ملی و استانی را براساس شرایط مندرج در این آئین نامه و متناسب با پیشرفت اجرای طرح در هر مرحله هم زمان با مصرف سهم به میزان تصویب شده ر اختیار مجریان طرحها قرار دهند0 با احتساب طول مدت اجرای طرح ، مدت زمان لازم برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری برای طرحهای تولیدی ، طرحهای آب خاک ، باغبانی ، آبخیزداری و منابع طبیعی ،احداث ساختمان سینما،مدارس غیرانتفاعی وبیمارستانها حداکثر ده سال و باری سایز طرحها حداکثر هفت سال از زمان اولین پرداخت تسهیلات خواهد بود0 تاریخ شروع بازپرداخت پس از تاریخ پیش بینی شده برای بهره برداری طرح که در ابتدا مشخص می گردد، تعیین می شود0
ماده 17- ضوابط مربوط به وثیقه یا تضمین طرحهای ملی و استانی سرمایه گذاری بخش غیر دولتی بشرح زیر خواهد بود:
الف - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نیابت از طرف دولت مکلف است مانده مطالبات معوق لاوصول بانهای عامل ، ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری به طرحهای مصوب موضوع این آئین نامه رادر لوایح بودجه سالهای بعد منظور و از طریق بانکهای مرکزی به بانکهای عامل پرداخت نماید0
ب - کلیه مستحدثات ، اموال و دارایی قابل توثیق ناشی ازاجرای طرحهای موضوع این آئین نامه در وثیقه بانک عامل اعطا کننده تسهیلات قرار می گیرد و چنانچه براساس ضوابط موجود بانکهای عامل ، توثیق زمین محل اجرای طرح امکان پذیر نباشد، بانکهای عامل علاوه بر توثیق مستحدثات واموال و دارایی های پیش بینی شده در طرح که روی زمین احداث یا نصب می شوند، می توانند به منظور جبران نقیصه عدم امکان توثیق زمین از متقاضی سفته نیز دریافت نمایند0درمورد طرحهای زیربنایی آب و خاک ،آبخیزداری ومنابع طبیعی و بخش فرهنگ ، مجتمعهای خدماتی بین راهی تضمین تسهیلات اعطایی تنها از طریق دریافت سفته از متقاضی انجام خواهد شد0 همچنین قبول رهن اراضی موضوع مواد(31)و(32)آئین نامه اجرائی لایحه قانون اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359 براساس اجاره نامه و یا سند این اراضی توسط بانکها قابل توثیق است 0 در این موارد کل طرح اعم از زمین ومسحدثات ناشی از اجرای طرح توسط بانک به وثیقه گرفته می شود0
ماده 18- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثرظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه سیاستهای خود در زمینه تامین یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی شامل اولویت بخشها و زیربخشهای مورد نظر و میزان یارانه سود و کارمزد مربوط در حوزه وظایفشان را تعیین و به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسانند0
دستگاههای مذکور در سال 1380 می توانندبراساس مفاد موافقتنامه متبادله و با تائید سازمان مدیریت و با تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واستانها حسب مورد صرفا" از یکی از منابع اعبتاری خود به شرح زیر برای تامین یارانه سودو کارمزد تسهیلات استفاده نمایند:
الف - اعتبارات منظور در برنامه ((کمکهای فنی واعتباری ) با رعایت مفاد بند(الف ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و آئین نامه اجرایی آن برای تامین حداکثر(40) درصد از سودوکارمزد متعلقه به تسهیلات اعطایی به طرحهای بخش غیر دولتی در حوزه وظایفشان 0
ب - حداکثر(10) درصد از اعتبارات طرحهای عمرانی سال 1380 خود با رعایت مفاد بند(ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و آئین نامه اجرایی آن برای تامین حداکثر(40) درصد سود کارمزد تسهیلات اعطایی به بخش تعاونی وخصوصی 0
تبصره - در صورت عدم تامین یارانه سود و کارمزد توسط دستگاه های اجرایی (ملی و استانی ) معرف یکننده طرح ، سود وکارمزد متعلق به تسهیلات بخش غیر دولتی موضوع این آئین نامه براساس نرخهای مصوب شورای پول و اعبتار به طور کامل از متقاضیان استفاده از این تسهیلات دریافت خواهد شد0
بخش سوم - تسهیلات ملی
ماده 19- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این آئین نامه که به معرفی طرحها به بانکهای عامل می پردازند، موظفند حداکثرتا پایان مردادماه 1380 فهرست طرحهای نیمه تمام خود را که واجد شرایط مندرج در ماده (12) این آئین نامه می باشند، به بانکهای عامل معرفی نمایند0 چنانچه مجموع سقف تسهیلات هر بخش نسبت به مبلغ تسهیلات مورد نیاز طرحهای نیمه تمام همان بخش مازاد داشته باشد، دستگاه های اجرای مرتبط با بخش می توانند با رعایت مفاد بند(ی ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور نسبت به معرفی طرحهای جدید با اولویت طرحهای ویژه اشتغال برای جوانان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند0
دستگاه های اجرایی طرحهای متقاضایان را به همراه گزارش توجیه اقتصادی (به استثنای طرحهای خود اشتغالی ) مطابق سهم های مندرج در جداول این آئین نامه با تعیین میزان یارانه سود و کارمزد مربوط و منابع تامین آن به بانکهای عامل معرفی خواهند نمود بانکهای عامل موظفند در مورد طرحهای موضوع بند(الف ) ماده (12) این آئین نامه حداکثر ظرف مدت بیست روز ودر مورد طرحهایی که دربانکهای عامل فاقد سابقه می باشند حداکثر ظرف مدت شصت روز مراتب را (با توجه به حوزه وظایف و اختیارات خود) به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام و حداکثر یک هفته پس از اعلام و تکمیل مدارک نسبت به انعقاد قرارداد بامتقاضیان طرح اقدام نمایند0
تبصره 1- تائید مجدد دستگاه ها یاجرایی ذیربط صرفا" به لحاظ پوشش تفاوت سود وکارمزد مورد تعهد دولت خواهد بود0
تبصره 2- در صورتی که طرحهای متقاضی تسهیلات دارای شرایط مساوی باشد اولویت در اعطای تسهیلات با طرحی است که واجد اشتغال زدایی بیشتری باشد یا محل اجرای آن در مناطق توسعه نیافته باشد
ماده 20- منظور اعمال نظارت و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل درارتباط با اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه به طرحهای سرمایه گذاری بخشهای دولتی ، تعاونی وخصوصی و سار موارد مندرج در جداول پیوست این آئین نامه مراجع مذکور موظف به اجرای موارد مشروحه زیر می باشند:
1- بانکهای عامل موظفن هر سه ماه یک بارگزارش تسهیلات اعطایی این آئین نامه را به تفکیک موارد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند0
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس گزارش دریافتی از بانکهای عامل (موضوع بند1)هرسه ماه یکبار گزارشهای لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانکهای عامل به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شور ارائه نماید0
3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراطلاعات گزارشهای دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت لزوم به دستگاههای اجرایی ارائه می نماید0
4- بانکهای عامل موظفند گزراشهای مربوط به طرحهای سرمایه گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی (ملی و استانی موضوع این آئین نامه را با ذکر تعدءاد نیروی انسانی مورد نیاز آنها حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط ارائه نمایند0 سازمانهای یاد شده در صورت لزوم اطلاعات دریافتی را به دستگاههای اجرایی دیگر ارائه می نمایند0
5- بانکهای عامل موظفند در پایان هر ماه مشخصات طرحهای سرمایه گذاری را که قرارداد آنها با متقاضیان منعقد شده است ، بر اساس چارچوبی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ خواهدشد به سازمان مذکور ارائه نمایند0
6- دستگاههای اجرایی ذیربط در مورد تسهیلات ملی این آئین نامه موظفند آمار واطلاعات طرحهای مورد نظر خود(اعم از طرحهای موضوع بند(الف ) ماده (12) این آئین نامه و طرحهای جدید) را همزمان با معرفی آنها به بانکهای عامل براساس چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابالغ خاهد کرد به سازمان مذکور ارسال نمایند0
ماده 21- مهل معرفی طرحهای سرمایه گذاری متقاضی استفاده از تسهیلات ملی این آئین نامه به بانهای عامل ، پایان بهمن ماه 1380 و مهلت عقد قرارداد بین متقاضیان و بانکهای عامل پایان مرداد ماه 1381 می باشد0
بخش چهارم - تسهیلات استانی :
ماده 22- گردش کار اعطای تسهلات استانی بشرح زیر خواهدبود:
1- شورای برنامه ریزی و توسعه استان سهم هر شهرستان را از تسهیلات استانی براساس شاخصهای مندرج در بند(ج ) تبصره (3)قانون بودجه سال 1380کل کشور تعیین می کند0 همچنین سهم بخش تعاونی و ناطق توسعه نیافته توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود0
تبصره - در تعیین سهم بخش تعاونی اجرای مفاد تبصره (1)و(2)ذیل ماده (4) این آئین نامه برای شورای برنامه ریزی و توسعه استان الزامی است 0
2- هریک از مجریان طرحها اعم از طرحهای جدید یا نیمه تمام ، تقاضای خود را برای اسفتاده از تسهیلات اعتباری موضوع تبصره (3) قانون بودجه به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام می نماید0دستگاه اجرایی طرحهای تعاونی (به استثنای طرحهای تعاونیهای روستایی ) اداره کل تعاون استان می باشد و در بررسی و تصویب طرحهای تعاونی هماهنگی های لازم با دستگاههای اجرایی تخصصی مربوط در استان صورت می گیرد
3- دستگاههای اجرای و ادارات کل تعاون موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آئین نامه طرحهای مورد نظر را با رعایت اولویتهای مربوط از جمله اولویت طرحهای نیمه تمام و طرحهای با اشتغالزایی بیشتر انتخاب و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیرخانه اجرایی تبصره ) ارسال نمایند0
4- بانکهای عامل موظفند حداکثر ظرف پانزرده روز از تاریخ ابالغ این آئین نامه فهرست طرحهای نیمه تمام را که از تسهیلات اعتباری تبصره های تکلیفی سنواتی استفاده نموده اند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال دارند0
5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف است با رعایت الزامات قانونی و سیاستهای منطقه ای موردنظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، طرحهای موضوع فهرستهای دریافتی از بانکهای عامل و دستگاه های اجرایی تخصصی واردات کل تعاون را در جلسات گروه کار شناسی شورای برنامه ریزی و توسعه استان متشکل از نمایندگان استانداری ، سازمان مدریت و برنامه ریزی استان (دبیر)، دستگاه اجرایی ذیربط(حسب مورد)، بانک عامل (حسب مورد)، اداره کل تعاون ، اداره کل کار و امور اجتماعی و نماینده دفتر مناطق محروم مستقر در استان (در مورد طرحهای مناطق توسعه نیافته با حق رای ) و نماینده سازمان ملی جوانان ( در مورد طرحهای تشکلهای جوانان با حق رای ) مطرج نموده و طرحهای موجه را به بانک عامل ارسال دارد0 6- بانکهای عامل موظفند حداکثر تا پانزده روز نتیجه بررسی های خود را در مورد طرحهای ارسالی همراه باتعیین میزان سهم آورده مجری و تسهیلا اعبتاری مورد نیاز به تفکیک سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش به دبیرخانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان ارسال نمایند0
7- شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف پانزده روز با حضور نماینده سازمان ملی جوانان طرحهای تائیدشده توسط بانکهای عامل را بدون تغییر در اعتبار پیشنهاد شده توسط قانکهای مذکور تصویب یا رد و نتیجه را به بانهای عامل اعلام نمایند0
تبصره - بانکهای عامل موظفند حسب مورد تغییرات مورد نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص مبانی طرحها(ازقبیل ظرفیت ، نوع تولید) را بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف مدت ده روز مجددا" برای تصویب طرحها به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعلام نمایند0
8- اعطای تسهیلات به طرحهای خوداشتغالی تا سقف هفت میلیون (000/000/7) ریال با معرفی اداره کل کار وامور اجتماعی استان و طرحهای آب و خاک ، آبیاری تحت فشار، آبخیزداری ومنابع طبیعی و اصلاح مراتع ، امور عشایر و بهسازی و بهداشتی کردن کارگاه های قالی بافی بامعرفی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون استان (حسب مورد) توسط بانک عامل صورت خواهد گرفت 0
تبصره - مبلغ هشتاد میلیارد(000/000/000/80) ریال از تسهیلات خوداشتالی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و بیست میلیارد(000/000/000/20) ریال به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی بهزیستی اختصاص می یابد تا با معرفی دستگاههای مربوط توسز بانکهای عامل در اختیار مددجویان واجد شرایط قرار گیرد0 توزیع استانی تسهیلات مذکور توسط کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی انجام و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استانها ابلاغ می شود0
9- به منظور جلوگیری از تداخل وظایف و رعایت الزامات قانونی کلیه دستگاههای اجرایی محل ، ادارات کل تعاون و نهادهاو سازمان های حمایتی که براساس اختیارات قانونی خودمتقاضیان رابرای بهره گیری از تسهیلات خوداشتغالی موضوع این آئین نامه به بانکهای عامل معرفی می نمایند، موظفند همزمان با معرفی طرحها و متقاضیان به باکهای عامل مشخصات طرحها و افراد استفاده کننده از این تسهیلات را به سازمان مدیریت و بزنامه ریزی استانها(دبیرخانه اجرایی تبصره ) اعلام نمایند0
10- رعایت مفاد جزء(3) بند(ج ) تبصره (38) قانون بودجه سال 1380 کل کشور در ارتباط با اولویت افراد بازخرید شده موضوع تبصره مذکور در استفاده از تسهیلات موضوع این آئین نامه و همچنین رعایت احکام مندرج در ماده (57) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اولویت ایثارگران در تمامی برنامه های اشتغالزایی و اعطای امتیازات وتسهیلات ازسوی تمامی مراجع ذیربط در اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه الزامی است 0
ماده 24- زمان تصویب طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا پایان سال 1380 و زمان عقد قرارداد تا پایان مردادماه سال 1381 است 0
فصل چهارم - موارد خاص
ماده 25- تسهیلات سرمایه درگردش واحدهای مرغداری و واردکنندگان دان مرغ با عرفی وزارت جهاد کشاورزی وتسهلات مربوط به کارخانجات فرآوری چای با معرفی کمیته موضوع مصوبه شماره 1614/34مورخ 10/12/78 شورای اقتصاد توسط بانکهای عامل پرداخت خواهد شد0
تبصره - در صورتی که تعاونی ها واتحادیه های تخصصی موضوع فعالیتهای ماده (25) این آئین نامه تامین بخشی از نهاده های مورد نیاز را به عهده گیرند قسمتی از تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش دولتی با معرفی دستگاههای موضوع ماده (25) این آئین نامه توسط بانکهای عامل به آنها پرداخت خواهد شد0
ماده 26- نحوه اعطای تسهیلات مربوط به خودکفایی گوشت قرمز و پودر ماهی به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند(د) تبصره (28)قانون بودجه سال 1380 کل کشور مطابق دستورالعمل اجرایی تبصره (28) قانون بودجه سال 1377کل کشور که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاروزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است ، می باشد0
ماده 27- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرا درچارچوب اهداف موضوع تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور موظفل است :
1- در جهت تسهیل امر ازدواج ایثارگران ، دانشجویان ،مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور و سایر اقشار با استفاده از منابع اعتباری قرض الحسنه بانکها و بر اساس دستورالعمل جداگانه ای مشتمل بر سقف وام قابل پرداخت که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1380 با هماهنگی وزارتخانه علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وسازمان ملی جوانان تهیه خواهد نمود نسبت به اعطای وام قرض الحسنه مورد نیاز جهت تحقق اهداف فوق از طریق بانکهای عامل اقدام نماید0
2- در اجرای بند(ب ) ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، از محل منابع قرض الحسنه و در صورت عدم تکافو تسهیلات بانکی مورد نیاز با معرفی وزارت کشور تسهیلات اعتباری در اختیار مالکان واحدهای مسکونی ،تجاری ، صنعتی ، معدنی ، کشاروزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه در شهرو روستا قرار خواهد گرفت 0 خسارت دیدگان مذکور جهت خرید لوازم خانگی و همچنین ماشین آلاتی که ممر معاش آنها بوده و در اثرحوادث غیرمترقبه دجار خسارت گردیده اند، به تشخیص وزارت کشور می توانند از تسهلات اعتباری موصوف استفاده نمایند0 مابه التفاوت سودوکارمزد تسهیلات اعطایی این بند تا نرخ بخش مربوط و همچنین مانده مطالبات معوق سالهای قبل نظام بانکی توسط سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور تامین و پرداخت خواهد شد0
تبصره - وزارت کشور می تواند معرفی افراد مشمول استفاه از تسهلات را به دستگاههای اجرایی ذیربط واگذار نماید0
3- بانکهای عامل ، با استفاده از منابع قرض الحسنه تسهیلات موردنیاز صندوقهای قرض احلسنه رفاه دانشجویان وابسته به وزاتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ودیگر دانشگاههای کشور را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1380 تامین و به آنان ابلاغ می نمایند0
4- به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی و طلاب مدارس علوم دینی براساس دستورالعمل جداگانه ای که حداکثرتاپایان اردیبهشت ماه سال 1380 به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و درآن سهم وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای اجرایی ذینفع مشخص خواهد شد،بانکهای عامل نسبت به تامین تسهیلات بانکی مورد نیاز جهت تحقق اهداف فوق اقدام خواهند نمود0
5- در اجرای ماده (8) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت ، به ایثارگران و کارگران ، تسهیلات مورد نیاز جهت خرید سهام کارخانجات و شرکتهای دولتی با رعایت مواد(2)و(12) قانون مزبور در اختیار شرکت سرمایه گذاری شاهد و شرکتهای تعاونی با سهامی ایثارگران ، رزمندگان و بسیجیان قرار خواهدگرفت 0 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورالعملهای لازم را به طور جداگانه تا پایان اردیبهشت ماه سال 1380 تهیه و به بانکهای عامل ابلاغ می نمایند0
6- در اجرای بند(ح ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، تسهیلات لازم از منابع سیستم بانکی و با معرفی دستگاههای ذیربط برای تامین مسکن بیست هزار نفر از آزادگان ، خانواده معظم شهداو جانبازان (25%) به بالا تامین خواهد شد0 اعتبار لازم برای پرداخت تفاوت سود وکارمزد تسهیلات این بند ازمحل اعتبار بند(الف ) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 تامین می شود0
تبصره - سقف تسهلات موضوع این بند، شرایط نوع ومیزان حمایتها مطابق بند(الف ) تبصره (45) خواهد بود0
ماده 28- در اجرای بند(و) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، در جهت رفع حوایج ضروری کارکنان بازنشسته کشوری و لشگری به نسبت (2) و(1) مبلغ دویست و چهل میلیارد(000/000/000/240) ریال تسهیلات اختصاص و لشگری و پنجاه درصد بقیه با استفاده از تسهلات بانکی تامین می شود0
1- پنجاه درصد(50%) سهم تعیین شده توسط صندوقهای بازنشستگی کشور یو لشگری از طریق بانک عامل با کارمزد دوازده درصد(12%) تامین و برای مدت سه سال در اختیار بازنشستگان کشوری قرار می گیرد0
2- پنجاه درصد سهم سیستم بانکی به میزان یکصد وبیست میلیارد میلیارد (000/000/000/120) ریال برای مدت سه سال و با حداقل نرخ بخش خدما تامین و اعطاء می شود، به طوری که دوازده درصد(12%) از کارمزد تسهیلات توسط بازنشسته ومابقی تا نرخ کارمزد بخش خدمات به عنوان تفاوت کارمزد مورد تعهد دولت منظور و توسط دولت پرداخت خواهد شد0
3- دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای تسهیلات موضوع این ماده به صورت مشترک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1380تهیه وابلاغ می شود0
ماده 29- تسهیلات موضوع بند(15) و(16) جدول شماره (6) موضوع این آئین نامه به متقاضیان معرفی شده از سویشرکت ملی گاز ایران و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب یک میلیون (000/000/1) ریال و پانصدهزار(000/500) ریال با دوره باز پرداخت دوساله براساس توزیع استانی موضوع جدول شماره (8) این آئین نامه توسط بانکهای عامل اعطامی شود0
ماده 30- در اجرای بند(ه) تبره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور مبلغ یکصد میلیارد(000/000/000/100) ریال از تسهیلات موضوع این آئین نامه به منظور سرمایه گذاری در جهت ایجاد اشتغال مولد فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاههابا اولویت ایثارگران فارغ التحصیلان شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا و جلو گیری از فرار مغزها، اختصاص می یابد0
تبصره 1- کمیته ای متشکل از دفتر فناوری ریاست جمهوری (دبیر خانه کمیته )، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی جوانان ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه اجرایی ذیربط(حسب مورد) تشکیل و نسبت به بررسی و پذیرش طرحها اقدام خواهد کرد0
تبصره 2- دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای تسهیلات موضوع این ماده شامل شرایط دانشجویان ممتاز، میزان وام ، نوع پروژه هاو000 به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی جوانان ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1380 تهیه و ابلاغ می شود0
تبصره 3- یارانه سود وکارمزد تسهیلات اعطایی این ماده صرفا" از طریق راه کارهای پیش بینی شده در ماده (18) این آئین نامه امکان پذیر می باشد0
ماده 31- دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور مسئولیت نظارت بر سهم مناطق توسعه نیافته از تسهیلات تبصره (3) رابر عهده دارد، بانکهای عامل و دستگاه های اجرایی ذیربط در مور سهم مناطق توسعه نیافته با دفتر یاد شده همکاری می نمایند0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16370
تاریخ تصویب :
1380/01/26
تاریخ ابلاغ :
1380/02/23
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت تعاون
سازمان ملی جوانان
موضوع :