جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 5145/ت 23842ه 12/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1518/319-5661/105 مورخ 14/9/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(الف ) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:
الف - سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور0
ب - قانون : قانون بنرامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و جمهوری اسلامی ایران - مصوب 01379
ج - دستگاه : دستگاه اجرایی
ماده 2- سازمان موظف است با رعایت سیاستهای موضوع ماده (3)این آئین نامه و اولویتهای پیش بینی شده در قانون نسبت به بررسی درخواستهای استخدام دستگاه ها اقدام و سهم استخدامی هریک ازآنها را در مدت اجرای قانون به تفکیک سالهای آن ، تا پایان خردادماه سال 1380 تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید0
سازمان موظف است به منظور ایجاد تعادل در توزیع نیروی انسانی بخش عمومی موارد زیر را در تعیین سهم استخدامی دستگاه هارعایت نماید:
الف - استخدام نیروی انسانی در دستگاه هایی که وظایف اعمال حاکمیت دولت را بر عهده دارند( موضوع بند(الف ) ماده (64)قانون ) در صورت ضرورت علاوه بر سقف موضوع بند(الف )ماده (3) قانون درخصوص آن دستگاه ها قابل توسعه است 0
ب - استخدام نیروی انسانی در دستگاه هایی که تصدی های اجتماعی دولت را بر عهده دارند(موضوع بند(ب ) ماده (64) قانون )حداکثر تا سقف موضوع بند(الف ) ماده (3) قانون در خصوص آن دستگاهها صورت می گیرد0
پ - استخدام نیروی انسانی در دستگاه هایی که تصدی های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی را بر عهده دارند(موضوع بند(د) ماده (64) قانون ) کمتر از سقف موضوع بند(الف ) ماده (3) قانون در خصوص آن دستگاه ها صورت می گیرد0
ماده 3- به منظور تحقق هدفهای مندرج در بند(الف ) ماده (3) قانون سیاستهای زیر در تامین و توسعه منابع انسانی دستگاه ها اعمال می شود:
الف - استخدام رسمی وپیمانی در قالب مجوزهای استخدامی و بر اساس ضوابط و مقررات یا به شرط وجود پستهای سازمانی بلاتصدی در سازمان مصوب ، فقط در مشاغل اصلی یا تخصصی دستگاه هاصورت می گیرد
ب - هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در فعالیتهای جاری دستگاه ها (به ا ستثنای اسختدام رسمی و پیمانی ) از محل اعتبارات عمرانی برای فعالیتهای جاری دستگاه در مدت اجرای قانون ممنوع است 0
پ - برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت و تعهدآور استخدامی برای جذب و به کارگیری نیروی انسانی جدید، جز در رشته هایی که نظام آموزش عالی برای آنها نیروی انسانی تربیت نمی کند، ممنوع است 0 کلیه دستگاه ها موظفند برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود قبل از برقراری تعهد استخدامی یا سهمیه پذیریش در دانشگاهها و موسسات اموزش عالی مجوز لازم راازسازمان کسب نمایند
ت - در اجرای مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شورای عالی اداری ، پستهای سازمانی مستخدمانی که بازخرید یا بازنشسته می شوند حذف می گردد0
ث - دستگاه ها با اجرای بندهای (د) و(ه) ماده (3) قانون ، نسبت به متعادل ساختن ترکیب نیروی انسانی خود و رشد شاخصهای کیفی آن اقدام نمایند0
ج - انعقاد قرارداد با شرکتهای خصوصی و تعاونی برای به کار گیری نیروی انسانی در دستگاه ها ممنوع ا ست و نظیم قرارداد با این گونه شرکتها باید فقط برای انجام حجم مشخصی از خدمات و فعالیتها انجام شود0 به کارگیری نیروهایی که طبق قراردادمنعقده برای خدمات مشخص در دستگاه ها خدمت می کنند در سایر مشاغل ممنوع است 0
ج - نیازهای استخدامی دستگاه ها تا حد امکان ، از طریق جا به جایی داخلی کارکنان که به موجب بند(ب ) ماده (3) قانون و آئین نامه اجرایی آن تهسیل شده است ، تامین گردد و استخدام های جدید به حداقل ممکن تقلیل یابد0
بتصره - استفاده از خدمات نیروی انسانی در فعالیتهای موضوع تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری - مصوب 1345 - از شمول محدودیتهای این ماده مستثناست 0
ماده 4- با توجه به حدول شماره (1)پیوست قانون ، تغییرات نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی ( به استثنای شرکتهای دولتی ) در مدت اجرای قانون ، مطابق جدول زیر است :

جدول تغییرات نیروی انسانی وزارتخانه هاوموسسات دولتی و نیروهای مسلح در طول سالهای برنامه سوم

سال تعداد نیروی کاهش طبعی جذب نیروی جذب نیروی انسانی
انسانی موجود نیروی انسانی انسانی دستگاه های نظامی
درابتدای سال دستگاه هادر دستگاه ها وانتظامی ووزارت
(1) طول سال درطول سال دفاع درطول سال

1379 2128230 43760 16500 5380
1380 2106350 43200 16350 5250
1381 2084750 42540 16100 5170
1382 2063480 41900 15850 5100
1383 2042530 41420 15700 5010
1384 2021820 - - -

(1) شامل کارکنان رسمی ، ثابت ، پیمانی ، قراردادی وکارگران 0 تبصره 1- مفادبند(الف ) ماده (3) قانون در نیروهای مسلح وتوزیع جذب نیروی انسانی جدید براساس جدول فوق و برنامه مصوب ستاد کل نیروهای مسلح توسط مسئولان ذیربط و در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توسط وزیر اجرا می شود0 مسئولیت نظارت برحسن اجرای این ماده در نیروها یمسحل به عهده وزارت یاد شده وسازمان است 0
تبصره 2- صدور مجوز استخدام برای شرکتهایی که مشمول واگذاری به بخش خصوصی نمی شوند با رعیات محدودیت جزءهای (1) و(3)بند(الف ) ماده (3) قانون ، به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد
تبصره 3- اجرای بند(الف ) ماده (3) قانون در نهادهای انقلاب اسلامی به عهده بالاترین مقام اجرایی این نهادها است 0
ماده 5- هر یک از دستگاه ها در مدت اجرای قانون نسبت به ارتقای شاخص های کیفی نروی انسانی خود بشرح زیر، اقدام می نمایند:
الف - نسبت کارکنان در سطوح تحصیلی دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) به کل کارنان حداقل به تریب زیر افزایش می یابد:
1- در دستگاه های که یان نسبت کمتر از10درصد است 5/4%
2- در دستگاه هایی که این نسبت بین 10تا20 درصداست 4%
3- در دستگاه هایی که این نسبت بین 20تا30 درصد است 5/3%
4- در دسگاه هایی که این نسبت 30درصد است 5/2%
ب - نسبتهای موضوع ماده (4) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاه های دولتی - مصوب 1366 - باید در مورد شاغلان (رسمی و غیر رسمی ) نیز مشابه پستهای سازمانی رعایت شود0 سازمان موظف است در صدور مجوزهای استخدامی در مدت اجرای قانون ، این بند را رعایت کند0
پ - هر یک از دستگاه ها موظفند با اجرای اصلاحات ساختاری نسبت به کاهش سطوح مدیریت و سرپرستی خود تا پایان مدت اجرای قانون ، به میزان پانزده تا بیست و پنج درصد تائید سازمان اقدام نمایند
ت - دستگاه ها موظفند در اجرای آئین نامه اجرایی ماده (150) قانون ، بنرامه های آمزوش حین خدمت کارکنان خود را به نحوی تنظیم نمایند که هر یک از کارکنان به طور متوسط از40ساعت آموزش سالانه و هر یک از مدیران به طور متوسط از100 ساعت آموزش سالانه برخودار شوند0
ث - به استثنای شاخصهای مندرج در این ماده دستگاه ها نسبت به تدوین سایر شاخص های کیفی براساس محورهای زیر اقدام نمایند و در مدت اجرای قانون تا نیل به هدفهای مورد نظر بر بهبود آنهانظارت کنند:
1- نسبت کارکنان درمشاغل مرتبط با امور تصدی به امورحاکمیتی 0
2- بهره وری نیریو انسانی مشتمل بر بهبود عملکرد ملموس دستگاه بر تعدادنیروی انسانی وافزایش میانگین ساعتهای کارمفیدکارکنان
ماده 6- دستورالعمل مربوط به چگونگی اقدام دستگاه ها در خصوص ایجاد پست سازمانی و درخواست مجوز استخدام همراه با فرمهای مورد نیاز و سایر دستوالعملهای لازم برای اجرای این آئین نامه توسط سازمان تهیه و به دستگاه ها ابلاغ می شود0
ماده 7- دستگاه ها موظفند با رعایت این آئین نامه نسبت به ارائه بنرامه جامع نیروی انسانی خود در مدت اجرای قانون به سازمانه ها وروشهای خود را با برنامه یاد شده هماهنگ کنند0
ماده 8- نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه در دستگاههابر عهده شوراها وکمیسینهای تحول اداری است 0
ماده 9- سازمان بر ارجای این آئین نامه در دستگاه ها نظارت و ضمن دریافت گزارشهای سالانیه از وضعیت نیروی انسانی دستگاه ها و تغیرات جامع در آن هر سال گزارش لازم را به هیات وزیران ارائه می کند0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16370
تاریخ تصویب :
1380/02/02
تاریخ ابلاغ :
1380/02/23
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :