جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 10909/ت 24693ه 16/3/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 789- 33 مورخ 8/3/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزش کشور و به استناد تبصره (15) قانون بودجه سال 1380 کل کشور تصویب نمود:
1- کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی (جدول شماره 1) بابت هر وزارتخانه یا سازمان در اختیار وزیر یابالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط قرار می گیرد تا بین دستگاههای تابعه توزیع نماید0
2- اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی (جدول شماره 2) بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تائید سازمان مدیریت و بنرامه ریزی استان و تصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود0
3- ماند اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عممی بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع می شود0
4- کل هزینه خارج از مشول شرکتهای دولتی (جدول شماره 3) زیر مجموعه هر وزارتخانه و یا سازمان در اختیار وزیر و یا رئیس سازمان متبوع قرار می گیرد تا حسب نیاز بین شرکتهای تابعه که بودجه آنان در قسمت ششم قانون بودجه سال 1380 کل کشور به تصویب رسیده است ، توزیع نمایند0
5- استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با میزان تخصیص اعبتار و پیشرفت فعالیتها و عملیات و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند قابل هزینه می باشد0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16400
تاریخ تصویب :
1380/03/09
تاریخ ابلاغ :
1380/04/03
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :