جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 10730/ت 23278ه 16/3/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/2/1380 بنا به پیشنهاد شماره 7186/675-5/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استنادتبصره (4) ماده (8) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات - مصوب 1374- آئین نامه اجرایی ماده (8) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- خروج الکل ساخت داخل از کارخانجات تولید کننده وترخیص الکلهای وارداتی از گمرکات کشور قبل از پرداخت مالیات موضوع ماده (8) قانون یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است 0
تبصره - صادرات الکل ساخت داخل در مدت اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند(ب ) ماده (113) قانون یاد شده از پرداخت مالیات وممنوعیت مذکور در این ماده مستثنا است 0
ماده 2- مدیران کارخانجات و شرکتهای تولید کنننده الکل مکلفند قبل از خروج و یا تحویل الکل به خریداران ، مالیات متعلق را بر اساس حواله های صادر شده از طرف وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، صنایع و معادن و سایر مراجع ذیصلاح به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی ودارایی در شهرتسانها) پرداخت نمایند0
ماده 3- گمرک ایران مکلف است قبل از صدور پروانه گمرکی (پروانه ترخیص ) انواع الکل وارداتی ، مالیات متعلق را با توجه به نوع ، میزان و درجه الکف دریافت و ظرف مدت یک ماه ، ضمن ارسال تصویر پروانه گمرکی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارای محل مربوط) به حساب تعیین شده توسط وزارت یاد شده واریز نماید0
ماده 4- عرضه کنندگان الکل مکلفند بر چسبی که حاوی نوع ،مقدار و درجه الکل ونام و نشان خود باشد بر روی ظروف محتوی الکل الصاق نمایند0
ماده 5- وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، صنایع و معادن و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند در متن حواله های صادر شده نوع و میزان الکل را درج کنند و چنانچه درخواستی به عنوان ماده اولیه یا واسطه ای مورد مصرف باشد، این موضوع را نیز قیدنمایند
ماده 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواندبااعزام کارشناس نسبت به کنترل تولید، فروش ، تعیین و تغییر درجه الکل و نظایر آن اقدام و همچنین دفاتر، اسناد و مدارک تولید کنندگان و وارد کنندگان را مورد رسیدگی قرار دهد ودر صورت احراز مابه التفاوت مالیات ناشی از عدم ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات صحیح هنگام پرداخت مالیات و یا عرضه و فروش الکل بدون پرداخت مالیات ، مابه التفاوت حاصل را قاچاق محسوب و یا متخلفان برابرقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتار نماید0
تبصره - مدیران و مسئولان شرکتها و کارخانجات تولید الکل و واردکنندگان موضوع این آئین نامه مکلفند همکای لازم را جهت رسیدگی کارشناسان اعزامی به عمل آورند0
ماده 7- وزارت صنایع ومعادن مکلف است پس از صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای تولید کننده الکل مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید0
ماده 8- کشف انواع الکل مالیات پرداخت نشده و حمل الکل فاقد پروانه مخصوص حمل ، قاچاق محسوب و با متخلفان برابر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز- مصوب 1374 - مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب مورد رفتار خواهد شد0
ماده 9- دستورالعملهای اجرایی این آئین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم وابلاغ می گردد0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16398
تاریخ تصویب :
1380/02/12
تاریخ ابلاغ :
1380/03/31
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :