جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


سئوال: چنانچه مواد11 و41 و42 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ازسوی مراجع ذیربط اعمال نشده باشدآیارسیدگی دادسرای انقلاب اسلامی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

شماره وتاریخ نظریه : 2672/7 - 3/12/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
هرگاه اقدامات مذکوردرمواد11و41 و42 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ازطرف مقامات ذیربط انجام نگرفته باشد پرونده ازاین حیث ناقص بوده ومعدبرای رسیدگی دادسرای انقلاب نمیباشد و این قبیل پرونده ها بایستس برای تکمیل واجرای مقررات موادمذکورنزد مقامات مربوط اعاده شودودرهرحال دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرائم موردبحث صالح میباشد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2672
تاریخ تصویب :
1371/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :