جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 46158 /ت 15481 هـ 6/6/1374

ریاست جمهوری ـ دفتر هیات دولت
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و بر اساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
آقای حمید میرزاده ، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه به ترکیب اعضای ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ـ موضوع تصویبنامه شماره 40214 / ت 287 مورخ 23/7/1374 ـ اضافه می شود
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/06/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :