جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 27577 /ت 15455 هـ 9/6/1374

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان تامین اجتماعی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1374 بنا به پیشنهاد شماره 1502 / 51 مورخ 4/5/1374 سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده 96 قانون تامین اجتماعی ـ مصوب 1354 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره 3 به بند 3 تصویبنامه شماره 322/14880 مورخ 19/1/1374 اضافه می شود .
تبصره 3 ـ افزایش موضوع بند 3 در مورد مستمریهایی که پس از افزودن افزایشهای مقرر در ماده (111) قانون تامین اجتماعی نرسیده باشد به حداقل یاد شده اضافه و پرداخت می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/06/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :