جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره ه/78/407 25/2/1380
تاریخ : 7/12/1379 شماره دادنامه 380 کلاسه پرونده 78/407

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مصرحات ماده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مصوب 28/10/1367 و تبصره های آن متضمن جواز اخذ یک درصد ارزش بارنامه های صادره از شرکتهای حمل و نقل باربری مستقر در پایانه های عمومی در قبال ارائه خدمات مقرر در قانون به شرکتهای مذکور می باشد وتسری آن به شرکتهای حمل و نقل که در پایانه ها مستقر نشده اند، مجوز قانونی ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 73/9334 مورخ 24/11/1373 سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور مبنی برالزام شرکتهای حمل و نقل مستقر در خارج از پایانه های عمومی کشور به پرداخت یک درصد مبلغ مندرج در بارنامه های حمل کالا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

سابقه :
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران استان یزد
طرف شکایت : سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 73/9334مورخ 23/11/73
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، براساس ماده یک آئین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری و تعرفه های مربوط مصوب 30/10/1369 هیات وزیران شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مجاز است با رعایت قانون تاسیس شرکت مصوب 1367 و اساسنامه شرکت و مقررات این آئین نامه خدمات و تسهیلات زیر رابه شرکتهاو موسسات حمل و نقل مجاز و اصنافی که در محل پایانه ها مستقر خواهند بود ارائه نماید0 از جمله صدور برگ نوبت وحواله بارگیری برای رانندگان وسایل نقلیه باربری و بر اساس بند3 ماده 2 آئین نامه مذکور وجه مربوط به ارائه خدمت مذکور مبلغ یک هزار ریال تعیین گردیده بود از آنجا که براساس ماده 3 آئین نامه اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه های موضوع آئین نامه مزبور به مجمع عمومی سازمان تفویض شده بود، مجمع عمومی سازمان نیز به موجب صورتجلسه مورخ 8/2/1370 موافقت نمودند به جای دریافت مبلغ هزار ریال بابت صدور برگ نوبت و حواله بارگیری موضوع بند3ماده 2 مصوبه مذکور یک درصد مبلغ بارنامه اخذ و به حساب شرکت واریز گردد0 در این راستا معاون وزیر راه و ترابری و ریاست سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور با صدور بخشنامه شماره 73/9334 مورخ 24/11/1373 برخلاف مفاد مقررات فوق الذکر، شرکتهای حمل و نقل که در پایانه ها مستقر نشده اند نیز موظف به پرداخت مبلغ 1% مذکور به حساب درآمدهای سازمان نمود و این در حالی است که اولا" متن ماده یک آئین نامه مذکور و مصوب سازمان صراحتا" ناظر به کیفیت شرکتهای حمل ونقل مستقر در پایانه ها در پرداخت مبلغ 1% می باشد که مستقمیا" از انواع خدمات ارائه شده آن مرجع استفاده می نمایند و شرکتهای حمل و نقلی که در خارج از پایانه ها مستقرهستندبالطبع نیازی به استفاده از خدمات ارائه شده توسط سازمان مذکور ندارند تا مجبور به پرداخت هزینه ای در این خصوص باشند0 ثانیا" به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مصوب 1367 شرکتهاو موسسات باربری موظفند در پایانه هائی که احداث می شود مستقر گردند مگر آنکه از خود دارای تاسیسات و تجهیزات متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط راه و ترابری باشند0 در غیر این صورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهدشد و در نتیجه چنین شرکتهائی با داشتن امکانات لازم به جهت عدم استفاده از خدمات سازمان تکلیفی هم در پرداخت مبلغ یک درصد ندارند0 علیهذا به لحاظ خلاف قانون بودن مفاد بخشنامه مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارد0 مدیر کل حقوقی وتدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/5167 مورخ 24/1/1379 اعلام داشته اند، این بخشنامه مدتها است بدون اجراء می باشد و در حال حاضر نیز از نظر این سازمان غیر معتبر می باشد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی دیوان و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
380
تاریخ تصویب :
1379/12/07
تاریخ ابلاغ :
1380/04/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :