جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره ه 79/180 17/3/1380
تاریخ : 16/2/1380 شماره دادنامه 42 کلاسه پرونده 79/180

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض آقای براتعلی کریمی مالک پلاک ثبتی 2324/2398 نسبت به رای قطعی 525 ک 7 مورخ 22/4/1372 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه قطعی شماره 341 مورخ 3/5/1375 هیات اول تجدیدنظر دیوان مردود شده و با این کیفیت موضوع اعتراض نسبت به رای قطعی کمیسیون مذکور اعتبار امر مختوم را یافته ودر نتیجه رسیدگی مجدد نسبت به همان اعتراض از طرف مالک یا وکیل و یا قائم مقام قانونی او مستندا" به بندت ماده 20 آئین دادرسی دیوان وجاهت قانونی نداشته است 0 بنابراین دادنامه شماره 1219 مورخ 18/9/1378 شعبه هشتم بدوی دیون که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شوداین رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایرمراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

سابقه :
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اداره کل حقوقی شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول هیات تجدیدنظر و شعبه اول تجدیدنظر و شعبه 8 دیوان عدالت اداری 0
مقدمه : الف : 1- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/705 موضوع شکایت آقای براتعلی کریمی به طرفیت شهرداری منطقه 17 تهران به خواسته رسیدیگ به رای 206 مورخ 22/2/1372 و535 مورخ 22/4/1372 کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها در ارتباط با پلاک 2324/2398 بشرح دادنامه شماره 678مورخ 26/8/1373 چنین رای صادر نمودهاست ، نظر به اینکه کمیسیون بدوی ماده صد قانون شهرداریها موظف بوده مفاد تبصره یک ماده صد را قبل از اتخاذ تصمیم به صدور رای عمل و به شاکی اخطار نماید ظرف ده روز از تاریخ وصول اطخاریه دفاع کتبی خود خود را به کمیسیون ارسال دارد که به این وظیفه عمل ننموده است ، بنا بمراتب رای بدوی وبه تبع آن رای تجدیدنظر کمیسیونهای ماده صد مخدوش و خواسته شاکی از این حیث موجه است و حکم به ورود شکایت و نقض رای های مذکور صادر می گردد0 2- شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به تضاای تجدید نظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 678 - مورخ 16/8/1373 صادره از شعبه 17، دادنامه بدوی را فسخ و شکایت را رد نموده است 0 ب - 1- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پروند کلاسه 76/1629 موضوع کشایت آقای اسدالله سلیمانی به طرفیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها بخواسته ابطال رای کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه شماره 605 مورخ بخواستهابطال رای کمیسیون ماده صدبه شرح دادنامه شماره 605 مورخ 8/6/1378 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به مستندات پرونده و پروانه کسب و اینکه علیرغم ادعای شهرداری مبنی بر قفقدان سوابق کسبی معتبر آقای براتعلی کریمی (مالک قبل ) به موجب نامه مورخ 22/9/1375 ارسالی به شهرداری منطقه اعلام داشته که بلحاظ تشرف به مکه معظمه نتوانسته مدارک لازم را به کمیسیون ارائه نماید و کمیسیون نیز بدون ملاحظه سوابق مورد نظر مالک به صدور رای بر محکومیت مبادرت نموده است و نظر به اینکه شاکی فعلی نیز به موجب دادخواست تقدیمی معتقد است که کاروانسرای قدیمی تجاری بوده اند و در زمان خرید آن ملک در سال 1349 از ملک به عنوان محل تجاری استفاده می شده 000 که بهرتقدیر در زمینه موقعیت پلاک و مستحدثات آن به صورت قطعی و دقیق بررسی و اظهار نظر نشده و با وضعیت موجود احتمال تضییع حق شاکی می رود علیهذا حکم به ورود شکایت صادر می گردد0 2- شعبه اول تجدید نظر دیوان در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر کمیسیون ماده صد شهرداری بخواسته نقض دادنامه شماره 605 مورخ 8/6/1378 شعبه سیزدهم بشرح دادنامه شماره 164 مورخ 12/2/1379 ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را عینا" تائید نموده است 0 ج - شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 77/310موضوع شکایت آقای اسدالله سلیمانی به طرفیت شهرداری منطقه 17 تهران به خواسته اعتراض به رای شماره 525 مورخ 22/4/1372 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری بشرح دادنامه شماره 1219 مورخ 18/9/1378 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه در پرونده کلاسه 72/705 شعبه هفدهم که منتهی به صدوردادنامه شماره 678 مورخ 16/8/1373 گردیده ومنتهی به رای قطعی شماره 341مورخ 3/5/1375 هیات اول تجدیدنظر گردیده مورد از شمول بند پ ماده 14 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار رد شکایت صادر می گردد 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدر رای می نماید0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
42
تاریخ تصویب :
1380/02/16
تاریخ ابلاغ :
1380/04/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :