جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 12081/23512ک 23/3/1380

وزاری عضو شورای اقتصاد در جلسه مورخ 5/2/1380 به استناد اصل بکیدص و سی هشتم قانون ا ساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 18738/ت 23225ه مورخ 10/5/1379 تصویب نمودند:
شرایط خرید تضمینی کشمش سبر و تیزآبی ، مندرج در جدول شماره 2 پیوست تصویبنامه شماره 31694/ت 23512ک مورخ 23/7/1379 بشرح زیر اصلاح می گردد:
بدون هسته و تحویل در بسته بندیهای مطابق باعرف محل بااحتساب 5% افت و16% رطوبت ، حداکثر افت قابل قبول 10% و به ازای هر درصد افت مازاد بر 5% مبلغ 35 ریال از قیمت خرید تضمینی محوصل کسر گردد0
این تصویبنامه در تاریخ 17/3/380 به تائید مقا محترم ریاست جمهوری رسیده است 0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16402
تاریخ تصویب :
1380/02/05
تاریخ ابلاغ :
1380/04/05
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :