جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 12651/ت 24711ه 28/3/1380

هیات وزیران درجلسه مورخ 16/3/1380 بنا به پیشنهادرئیس جمهور و بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب نمود:
آقای محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان ماینده ویژه در مواردزیرتعیین می شود:
1- توزیع و ابلاغ اعتبار ردیف 503023 (اعتبار موضوع بند(الف ) تبصره 47) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، بین دستگاه های اجرائی مشمول 0
2- توزیع وابلاغ اعتبارات جاری وعمرانی ردیف 5033116 (هزینه های خاص دستگاه ها) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، بین دستگاه های اجرائی مشمول 0
3- توزیع وابلاغ اعتبار ردیف 503207 (خرید ماشینهای جایگزین موضوع بند(الف ) تبصره 13) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، بین دستگاه های اجرائی مشمول 0
4- توزیع و ابلاغ اعتبار ردیف 503207 (خرید ماشینهای جایگزین موضوع بند(الف ) تبصره 13) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، بین دستگاه های اجرائی مشمول 0
4- توزیع وابلاغ اعتبار ردیف 503248 (اعتبار هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری ساختمانها و هواپیماهای دستگاه ها) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، بین دستگاههای اجرائی مشمول 0
5- توزیع وابلاغ اعبتار ردیف 503299 (حقوق و عوراض گمرکی دانشگاه ها جمعی - خرجی ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380کل کشور، بین دستگاه های اجرائی مشمول 0
6- توزیع وابلاغ اعتبار ردیف 503462 (اعتبار موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، بین دستگاه های اجرائی مشمول 0
7- توزیع وابلاغ اعتبار ردیف 503552 (جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380کل کشور بین دستگاه های اجرائی مشمول 0
8- توزیع و ابلاغ اعبتار ردیف 601001 (کارمزد فروش و باز خرید و پرداخت سود تضمین شده و هزینه های مربوط به تهیه و انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه وتعهدات ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، بر حسب موارد مرتبط0
9- توزیع و ابلاغ اعبتار ردیف 601002 (کارمزد و هزینه انتقال وجوه دولتی و سایر هزینه های بانکی و تعهدات ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال بر حسب موارد مرتبط0
9- توزیع و ابلاغ اعتبار ردیف 601002 (کارمزد و هزینه انتقال وجوه دولتی و سایر هزینه های بانکی و تعهدات ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، بر حسب موارد مرتبط0
10- توزیع و ابلاغ اعبتار ردیف 601005 (جایزه اوراق مشارکت ) منظور در قسمت چهارم (ب ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، بر حسب موارد مرتبط0
تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص امور اجرائی موارد یاد شده اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رئیس جمهورو هیات وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده (19)آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16402
تاریخ تصویب :
1380/03/16
تاریخ ابلاغ :
1380/04/05
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :