جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 12566/ت 2477718ه 27/3/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/3/1380 بنا به پینشهاد شماره 61/6/1/22574 مورخ 9/3/1380 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اسای جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط چگونگی محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت را که با هیاتهای اجرائی و بازرسی وزارت کشور و نظارت بر انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره ای مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همکاری می نمایند، به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- آن دسته از کارکنان دولت که حداکثر تا سه ماه ازسوی یکی از دستگاه ها به هیاتهای اجرائی و بازرسی وزارت کشور یا نظارت مامور می شوند، حقوق و مزایای خودرااز دستگاه اعزام کننده دریافت می دارند0
تبصره - پرداخت اضافه کار ساعتی به کارکنان مشول این ماده بنا به پیشنهاد مسئولان مراجع ذیربط حداکثر تا یکصد و بیست ساعت در ماه مجاز می باشد0
ماده 2- فوق العاده روزانه کارکنانی که محل فعالیتشان در برگزاری انتخابات ، خارج از محل جغرافیایی خدمت آنان می باشد، برای روز اخذ رای و وروزهای قبل و عبد از آن (حداکثر سه روز) طبق مقررات مربوط توسط دستگاه متبوع مستخدم و ضرورتا" در صورت ادامه ماموریت برای روزهای مازاد بر سه روز، توسط وزارت کشوریا هیاتهای نظارت (حسب مورد) پرداخت می شود0
ماده 3- فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارکنان مشمول ماده (2) این تصویبنامه به ازای هر روز حداکثر ده ساعت برای روزها اخذ رای و شمارش آراء تا هفت روز بنا به پیشنهاد فرماندار/بخشداریا رئیس هیات بازرسی یا نماینده هیات نظارت برانتخابات در منطقه ، توسط دستگاه ذیربط و در صورت اقتضاء برای روزنهای مازاد بر هفت روز توسط وزارت کشور یا هیاتهای نظارت (حسب مورد) پرداخت می شود0 تبصره - نرخ محاسبه فوق العاده اضافه کار ساعتی موضوع این ماده در روزهای تعطیل دو برابر نرخی است که در ضوابط مربوط پیش بینی شده است 0
معاون رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16402
تاریخ تصویب :
1380/03/16
تاریخ ابلاغ :
1380/04/05
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :