جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 12750/ت 23904ه 28/3/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/3/1380 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 86982/52 مورخ 21/9/1379 وزارتخانه های راه وترابری و کشورو سازمان تامین اجتماعی و به استناد تبصره (6) ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل و بار مسافر بین شهری مصوب 1379 آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - سازمان : سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور0
ب - راننده : رانندگان خودروهای حمل بار و مسافر بین شهری که دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه عمومی بین شهری بوده و دفترچه کار رانندگی آنها توسط سازمان صادر شده باشد0
پ - دفترچه کار رانندگی معتبر، بازنامه وصورت وضعیت مسافر: تعاریف مذکور در قوانین و مقررات مربوط به حمل ونقل جاده ای 0
ت - قانون : قانون تامین اجتماعی - مصوب 1354-0
ث - دستمزد مقطوع : درآمد ماهانه ای که طبق ماده (35) قانون برای راننده تعیین می شود و مبنای دریافت حق بیمه وارائه خدمات قانونی قرار می گیرد0
ج - قانون بیمه اجتماعی رانندگان :قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار ومسافر بین شهری - مصوب 1379-0
ماده 2- نرخ حق بیمه راننده مطابق ماده (28) قانون تعیین می شود0
ماده 3- راننده به ترتیب زیر مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان قرار می گیرد:
الف - کلیه رانندگانی که تا تاریخ تصویب این آئین نامه از طریق بارنامه و صورت وضعیت ، حق بیمه پرداخت نموده اند و دارای دفترچه ار معتبر رانندگی از طرف سازمان می باشند مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان بوده ومکلفند حق بیمه مربوط را راسا" پرداخت نمایند0
تبصره - حق بیمه پرداخت شده براساس بازنامه و یا صورت وضعیت مسافری تا تاریخ تصویب این آئین نامه جزو سوابق بیمه ای راننده محسوب می شود0
ب - رانندگانی که فاقد شرایط بند(الف ) این ماده هستند و از تاریخ تصویب این آئین نامه به بعد درخواست صدور دفترچه کار را دارند، باید درخواست کتبی خود را همرا با گواهینامه معتبر رانندگی و سایر مدارک شناسایی به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند0 سازمان تامین اجتماعی پس از انجام معاینات پزشکی و با دریافت وجوهی معادل سه ماه حق بیمه زمان درخواست که جنبه علی الحساب خواهد داشت ، شماره شناسایی به راننده اختصاص داده واو را جهت دریافت دفترچه کار رانندگی به سازمان معرفی می نماید0 راننده معرفی شده پی از دریافت دفترچه کار رانندگی معتبر از سازمان و از تاریخ صدور دفترچه مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان قرار می گیرد0
تبصره - وجه دریافتی از افراد معرفی شده به سازمان که دفترچه رانندگی از سازمان دریافت ننمایند پ ساز کسر هزینه های اداری قابل استرداد خواهد بود0
ماده 4- رانندگانی که براساس این آئین نامه بیمه شده اند، مکلفند شخصا" حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما، مربوط به ماههای آتی را(حداقل حق بیمه سه ماه ) که بر مبنای دستمزد مقوطع تعیین می شود حداکثر تا پایان اه بعد از آخرین ماهی که حق بیمه مربوط قبلا" پرداخت شده است ، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند، چنانچه حق بیمه مربوط به فاصله زمانی که راننده دارای دفترچه کار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در این ماده پرداخت نگردد، اصل حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه (متفرعات ) طبق ماده (50) قانون از وی قابل وصول خواهد بود0
ماده 5- سازمان با اخذ تائیدیه پرداخت حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی و پس از احراز شرایط زیر نسبت به صدور، تمدید یا تجدید دفترچه کار رانندگی اقدام می کند:
الف - داشتن گواهینامه معتبر رانندگی متناسب با وسیله نقلی0
ب - داشتن حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی یا دوره نهضت سوادآموزی 0
پ - داشتن کارت سلامت از مراجع ذیصلاح 0
تبصره - سازمان مکلف است در صورتی که میزان تخلفات راننده از نظر نوع و تعداد از حد مجاز که میزان آن براساس دستورالعمل مشترک وزارتخاه های راه وترابری و کشور(نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) تعیین می شود، تعیین می شود، تجاوز نماید از تمدید دفترچه کار رانندگی وی برای مدت معین و یا نامحدود خودداری نماید0
ماده 6- شرکتها وموسسات حمل بار و مسافر بین شهری مکلفند از نحویل کالا یا مسافر به راننده فاقد دفترچه کار معتبر خودداری نمایند در صورت تخلف برای بار اول مکلف به پرداخت معادل 3ماه حق بیمه یک راننده به ازای هر بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر و در صورت تکرار به پرداخت معادل یکسال حق بیمه یک راننده به سازمان تامین اجتماعی می باشند0 سازمان تامین اجتماعی حق بیمه مذکور را طبق ماده (50) قانون از شرکتها و موسسات متخلف وصول می نماید0
ماده 7- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پلیس راه مکلفند به هنگام تردد و سایط نقلیه باربری ومسافربری ، دفترچه کار رانندگان را کنترل و در صورت عدم ارائه یا فقدان اعتبار آن طبق ماده (7) قانون (الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاداز صورت وضعیت مسافری و بارنامه - مصوب 1368 -) برخورد نموده و مخصات راننده ، بارنامه یا صورت وضعیت و همچنین مشخصات و آدرس شرکت و موسسه حم لو نقل صادر کننده بارنامه یا صورت وضعیت رابه اداره تامین اجتماعی محل اعلام نمایند0
ماده 8- رانندگان مشول قانون ( به استثنای رانندگان موضوع ماده 3 این آئین نامه ) و شاغلان و بازنشستگان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی وانتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آئین نامه مستثناخواهندبود
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16402
تاریخ تصویب :
1380/03/09
تاریخ ابلاغ :
1380/03/05
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :