جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 818-ق 29/2/1380

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوی اسلامی ایران
طرح الزام بانکها به پرداخت وام به وراث جانبازان ومتوفی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22/1/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب شده است به لحاظ نقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی و عدم وصول پاسخ شورای نگهبان ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 13483 30/3/1380
قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی که در جلسات علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب وبا توجه به عدم وصول نظر شورای نجگهبان در مهلت مقرر طی نامه شماره 818-ق مورخ 29/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد0 این ابلاغیه جایگزین ابلاغیه شماره 8042 مورخ 7/3/80 می باشد0
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی موردنظر در قوانین و مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان بیست وپنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگان در صورتی که ایشان فوت نموده و یا می نمایند به هسمر وی ک مسئولیت حضات فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشد و یا به قیم قانونی فرزندان آنان اعطاء نماید0
تبصره 1- در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد تسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی ک متکلف نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل آزاده می باشند بنا به تائید بنیادمستضعفان و جانبازان اقنلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادکان اعطاء خواهد شد0
تبصره 2- جانبازان و آزادگان متاهلی که دارای فرزند نبوده ویا امکان فرزند داشتن برایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظربه همسر آنان مادامی که ازدواج ننموده اند پرداخت می گردد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهاشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر دراصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوی اسالمی ایران واصل نگردیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16407
تاریخ تصویب :
1380/01/22
تاریخ ابلاغ :
1380/03/11
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :