جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 10893 : 29/4/1361
شماره 8868 14/4/1361
وزارت دادگستری

ماده واحده : تبصره های زیر بعنوان تبصره های 6و7و8و9 بماده واحده قانون الحاق سازمان قضائی ارتش بدادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب دهم آبانماه 1360 اضافه میشود :
تبصره 6 : از این پس سازمان قضائی فوق مسئول رسیدگی به جرائم نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ارتش : شهربانی : ژاندارمری : سپاه : پلیس قضائی : بسیج : کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروهای مسلح قانون دیگر میباشد0
تبصره 7 : آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکرتوسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و وزارت کشور : حداکثر ظرف سه ماه تدوین و به تصویب خواهد رسید و پشتیبانیهای لجستیکی و مالی پرسنلی سازمان قضائی ارتش بدادگستری جمهوری اسلامی ایران تاتصویب آئین نامه مذکور مافی السابق برابر قواعد ومقررات وروشهای مربوط قبلی بعهده ارتش جمهوری اسلامی ایران است 0
تبصره 8 : از تاریخ ابلاغ و تصویب آئین نامه مربوط باین قانون هیچ مرجع قضائی در نیروهای مسلح جز دررابطه بااین سازمان رسمیت نخواهد داشت 0
تبصره 9 : از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان قضائی ارتش به سامزان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر می یابد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه اول تیر ماه یکهزار و سیصد وشصت و یک با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبرهاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10893
تاریخ تصویب :
1361/04/01
تاریخ ابلاغ :
1361/04/29
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :